Σε αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Moody’s διατηρώντας το θετικό outlook. Σύμφωνα με τον οίκο οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τα πιστωτικά τους προφίλ τους επόμενους 12-18 μήνες και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν τυχόν νέα προβληματικά δάνεια που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της πανδημίας του κορoνοϊού και των πρόσφατων πληθωριστικών πιέσεων.

Πιο αναλυτικά αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank σε Ba3 από Β2, την Alpha Bank σε Β1 από Β2 και την Τράπεζα Πειραιώς σε Β2 από Β3. Παραλληλα, αναβάθμισε και την Attica Bank σε Caa2 από Caa3.

Ο οίκος εξηγεί πως η αναβάθμιση οφείλεται στα εξής:

1) Οι ενισχυμένες θεσμικές συνθήκες και συνθήκες διακυβέρνησης στη χώρα που ώθησαν τη Moodys να ανεβάσει τη βαθμολογία για το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας σε “Αδύναμο +” από “Αδύναμο”.

2) Η βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού και η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία που σημειώθηκαν το 2021 από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, λόγω των καλύτερων λειτουργικών και πιστωτικών συνθήκων και της συνεχούς εφαρμογής των σχεδίων μετασχηματισμού τους, και

3) Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Attica Bank οφείλεται κυρίως στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, η οποία οδήγησε σε υψηλότερη βαθμίδα με βάση την ανάλυση της Moodys.

Η βελτιωμένη ισχύς των θεσμών και της διακυβέρνησης ενσωματώνει την αξιολόγηση του οίκου για την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής καθώς και της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής. Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν τεθεί σε πολύ πιο σταθερή βάση τα τελευταία χρόνια, με σταθερά και αυξανόμενα πλεονάσματα του προϋπολογισμού μεταξύ  του 2016 και του 2019 και πρωτογενή πλεονάσματα που υπερβαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει οι πιστωτές της ζώνης του ευρώ.

Ο οίκος σημειώνει επίσης τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών στη χώρα, όπως αποτυπώνεται από τη σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα NPEs μειώθηκαν σε περίπου 13% τον Δεκέμβριο του 2021, από 30% τον Δεκέμβριο του 2020 και σχεδόν 60% το 2015. Η προοδευτική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, που ήταν στο 12,8% τον Ιανουάριο του 2022 από 28% τον Ιούλιο του 2013, συνέβαλε επίσης στη μείωση του χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το εγχώριο χρέος του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ μειώθηκε σε περίπου 60% στο τέλος του 2021, από 117% το 2014, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση των NPEs και την αύξηση του ΑΕΠ από τις τράπεζες καθώς οι οικονομικές συνθήκες σταδιακά ομαλοποιούνται.

Η Moody’s αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σε σχετικά καλή θέση για να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε προκλήσεις στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούνται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην τουριστική βιομηχανία.

Οι αξιολογήσεις θα δεχτούν περαιτέρω αναβάθμιση τους επόμενους 12-18 μήνες, εάν οι τράπεζες διατηρήσουν υγιή κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ υλοποιούν πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους, μειώνοντας περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια και αξιοποιώντας τις δυνατότητες οικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όωπς τονίζει ο οίκος. Το RRF της ΕΕ πιθανότατα θα ωφελήσει σημαντικά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας, η οποία θα μπορούσε να κινηθεί σε μέσο όρο στο 3-4% κατά την περίοδο 2022-2025, παρέχοντας στις τράπεζες καλές ευκαιρίες δανεισμού που θα στηρίξουν τα έσοδά τους.

Κούρταλη Ελευθερία

 

Facebook Comments