Σε €871,7 εκατ. διαμορφώθηκαν το 2021 τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση του ομίλου της ΔΕΗ, έναντι €865,1 εκατ. το 2020 για το σύνολο του Ομίλου.

Παραμένοντας ουσιαστικά σταθερά, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα για το δ΄ τρίμηνο του 2021, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €245,2 εκατ. έναντι €169,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Τα τελικά αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου ενσωματώνουν και το όφελος από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος, οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην στήριξη των πελατών. Στην δραστηριότητα της Παραγωγής και της Εμπορίας, θετικά επέδρασε και η διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €18,4 εκατ. έναντι κερδών €19,5 εκατ. το 2020.

Αντίστοιχα για το δ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €23,8 εκατ. έναντι κερδών €6,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

Σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ δεν διαθέτει άμεση έκθεση στις εν λόγω χώρες καθώς δεν διαθέτει σχετική εμπορική παρουσία, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει άμεση επίδραση στις δραστηριότητές του.

Το αυξημένο κόστος στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής φυσικού αερίου αποτελεί μία εξέλιξη που επηρεάζει εμμέσως τις δραστηριότητες του Ομίλου, ο οποίος όμως προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από την καθετοποιημένη φύση των δραστηριοτήτων του, λόγω της παρουσίας του τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.  Έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συνεπακόλουθης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πελατών μας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από την σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω  των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Γ. Στάσσης: Χρονιά σημαντικών οροσήμων το 2021

“Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών οροσήμων για τη ΔΕΗ”, ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα και πρόσθεσε: “Επανήλθαμε στις αγορές κεφαλαίου για πρώτη φορά μετά το 2014, προχωρήσαμε στην έναρξη της δραστηριότητάς μας στην ηλεκτροκίνηση με τη ΔΕΗ Blue, συμφωνήσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρήσαμε στην επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, λάβαμε μια ακόμα αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P, ενώ επίσης σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η πρόσφατη γεωπολιτική κρίση, έφερε την Ευρώπη και την χώρα μας σε μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, που όμοιά της δεν έχει παρουσιασθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΔΕΗ, από την μία οφείλει να συνεχίζει τις απαραίτητες επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα που θα βοηθήσουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, και από την άλλη οφείλει να στηρίζει τους πελάτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αξιοποιώντας την καθετοποιημένη της θέση.

Παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων κατά το 2021, καταφέραμε να καταγράψουμε ανθεκτικές επιδόσεις λόγω της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων μας καθώς και τη διενέργεια hedging. Σταθεροποιήσαμε την λειτουργική μας κερδοφορία με την επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση σύμφωνα με το στόχο που είχαμε θέσει. Ταυτόχρονα, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, καταφέραμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας απορροφώντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τιμών που οφείλονται στην συνεχιζόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την πρόοδο στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση τις ΑΠΕ, και την στήριξη των πελατών μας. Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση καταδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου η χώρα να απεξαρτηθεί γρηγορότερα από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες κρίσεις.

Για το 2022, και  παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας, διατηρώντας τον στόχο του επιχειρηματικού μας πλάνου για επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021.”

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ
Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το 2021 κατά €1.057,3 εκατ. ή 22,7% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,1% αντισταθμίστηκε ουσιαστικά από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.009,1 εκατ. αυξημένος κατά 77,9%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2020 ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μέσου εσόδου, με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης να διαμορφώνεται σε 7,4%.

Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το 2021, αυξήθηκαν κατά €1.050,7 εκατ. (ή κατά 27,8%) σε €4.834,9 εκατ. έναντι €3.784,2 εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων και ενέργειας οι οποίες μετριάστηκαν από την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού, από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και από  την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ. Ειδικότερα, στο δ’ τρίμηνο 2021, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες (εξαιρώντας τις αντίστοιχες εφάπαξ επιπτώσεις) ανήλθαν σε €1.763,9 εκατ. αυξημένες κατά 83,7% έναντι του δ’ τριμήνου 2020, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)  

Το 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,1% στις 56.991 GWh έναντι 54.758 GWh το 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 9% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 2.961 GWh ή 165,8% σε σχέση με το 2020).  Ειδικότερα, το δ’ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,4% στις 14.043 GWh έναντι 13.071 GWh το δ΄ τρίμηνο του 2020.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,3% το 2021 από 68,7% το 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 64,2% τον Δεκέμβριο του 2021 από 66,8% τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 87,8% (από 94,4%) στην Υψηλή Τάση, 44% (από 35,7%) στη Μέση Τάση και 65% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 43,7% της συνολικής ζήτησης το 2021  (40,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το  2020 ήταν 40,7% (36,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 2.393GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το  2021  σε σχέση με το 2020  αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών του Συστήματος.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 2.475 GWh ενώ μείωση κατά 381 GWh παρουσίασε η λιγνιτική παραγωγή.  Στο δ’ τρίμηνο 2021, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 234 GWh. Αντίθετα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 656 GWh.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) κατά 25,4% ή 4.515 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 21,4% ή 2.284 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €1.152,8 εκατ. (49,7%) σε σχέση με το 2020.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το 2021 αυξήθηκε κατά 16,1% σε σχέση με το 2020 στα €537 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 18,1%) και του diesel (κατά 11,9%) αλλά και της αυξημένης παραγωγής από υγρά καύσιμα. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο του 2021 η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 20,8%, ως αποτέλεσμα της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των αντίστοιχων τιμών.

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 205,5% σε €910,1 εκατ. έναντι €297,9 εκατ. πρωτίστως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 134,5% και δευτερευόντως λόγω της  αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 28,9%. Κατά το δ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για φυσικό αέριο πενταπλασιάστηκε φτάνοντας τα €457,4 εκατ από €91,9 εκατ το δ’ τρίμηνο 2020, για τους ίδιους λόγους.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €168,9 εκατ. (15,1%) λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €45,1/MWh το 2020 σε €116,4/MWh το 2021, παρά τον μικρότερο όγκο των αγορών ενέργειας. Ειδικότερα όμως το δ’ τρίμηνο η δαπάνη για αγορές ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση κατά €77,3 εκατ. (29,9%), καθώς η ΤΕΑ αυξήθηκε  από €53/MWh το δ’ τρίμηνο του 2020 σε €220,8/MWh το δ’ τρίμηνο του 2021.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €699,2 εκατ. το 2021 από €393,5 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2  από τη ΔΕΗ σε €44,9/τόνο από €25,6/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω της αύξησης των ποσοτήτων CO2  κατά 2,1% σε 15,8 εκατ. τόνους. Ειδικά το δ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2  αυξήθηκε κατά 22,5% σε €159,8 εκατ. από €130,4 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

Δαπάνες Μισθοδοσίας  

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια με πέρυσι επίπεδα δηλαδή στα €679,7 εκατ. το 2021 (από €677,8 εκατ. το 2020) λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 890 εργαζόμενους (από 13.799 εργαζόμενους στο τέλος του 2020 σε 12.909 εργαζομένους στο τέλος του 2021).

Προβλέψεις

Το 2021  καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 59,7 εκατ. έναντι αύξησης των προβλέψεων πέρυσι ύψους € 61,9 εκατ. λόγω των δράσεων που έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση των εισπράξεων.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του 2021  όπως και αυτό του 2020  επηρεάστηκε και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συγκεκριμένα:
Το 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,6 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €16,1 εκατ. (εκ των οποίων τα €1,2 εκατ. αφορούν το δ΄τρίμηνο 2021)

Αντίστοιχα, το EBITDA του 2020 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €35,8 εκατ. (εκ των οποίων τα €3,3 εκατ. αφορούσαν το δ΄τρίμηνο 2020) και από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων συνολικού ύψους €74,3 εκατ. στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4759/2020. Αντίθετα, θετική επίδραση στο EBITDA του 2020 είχε το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ ύψους €44,8 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του 2021  διαμορφώθηκε σε €821 εκατ. από €799,8 εκατ. το 2020.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2021 διαμορφώθηκαν σε €437,9 εκατ. έναντι €376,5 εκατ. το 2020.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ.

Facebook Comments