Μεγάλη αύξηση 68% στον κύκλο εργασιών του καταγράφει ο όμιλος της Motor Oil για το 2021, στα 10,2 δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 490 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε 258,2 εκατ. έναντι ζημιών 137,6 εκατ. τη 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 202 εκατ. ευρώ από ζημιές 113 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέρισμα

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας, συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της, θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 99.704.682 (ή Ευρώ 0,90 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2021 ποσό Ευρώ 22.156.596 (ή Ευρώ 0,20 ανά μετοχή) από το Νοέμβριο του 2021, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 0,70 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2022.

Facebook Comments