Σε σύσταση buy αναβαθμίζει η Bank of America τη μετοχή του ΟΤΕ καθώς πιστεύει ότι η επενδυτική περίπτωση της ελληνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών μετατρέπεται από τις “Επιστροφές στους Μετόχους” σε “Επιστροφές στους Μετόχους + Ανάπτυξη”.

Υπάρχουν πέντε πολύ σημαντικοί λόγοι για τους επενδυτές να γίνουν αγοραστές της ελληνικής εισηγμένης, ενώ “βλέπει” άνοδο άνω του 30% για τον τίτλο του ΟΤΕ.

Πρώτον, υπογραμμίζει τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας και το περιθώριο περαιτέρω αύξησης του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα: “είμαστε 2-7% πάνω από τη συναίνεση σχετικά με τα έσοδα της περιόδου 2022-24, βλέποντας τα περισσότερα ανοδικά στοιχεία στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης και στις υπηρεσίες ICT”, όπως σημειώνει.

Δεύτερον, βλέπει περιθώρια επίτευξης μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης των ελευθέρων ταμειακών ροών και των αμοιβών των μετόχων της τάξης του 4% και 7% αντίστοιχα, παρά την κορύφωση των επενδύσεων και την πληθωριστική πίεση. Όπως εξηγεί, ο ΟΤΕ μπορεί να επιτύχει αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών της τάξης του 4% δεδομένου ότι περίπου το 75% του ενεργειακού κόστους αντισταθμίζεται μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του 2023, καθώς λόγω και της νέας εθελουσίας, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 193 εκατ. ευρώ δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, η BofA υποστηρίζει ότι ο ΟΤΕ μπορεί να αυξήσει την αμοιβή των μετόχων του κατά 7% ετησίως. Το πλεόνασμα των ελεύθερων ταμειακών ροών από το 2018-20 (80 εκατ. ευρώ) και η πιθανή πώληση της Romania Mobile, θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον μαξιλάρι μετρητών.

Τρίτον, επισημαίνει την αυξανόμενη υποστήριξη από τα buybacks του ΟΤΕ που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 17% του όγκου συναλλαγών το 2022 και το 25% έως το 2026 (λίγο κάτω από το ρυθμιστικό όριο). Όπως εξηγεί, οι υπολογισμοί της δείχνουν ότι εάν το 50% της διανομής των μετόχων συνεχίσει να διοχετεύεται σε επαναγορές και ο θεσμικός κύκλος εργασιών παραμείνει στο επίπεδο του 2021 (1,6 δισ. ευρώ), οι επαναγορές ενδέχεται να φτάσουν το 15,4% της αξίας συναλλαγών το 2022 και το 16,8% έως το 2026. Ωστόσο, εάν η αξία των θεσμικών συναλλαγών μειώνεται σύμφωνα με το free-float, τα buybacks μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 16,4% της συνολικής αξίας το 2022 και το 24,6% έως το 2026. Αυτό θα είναι λίγο κάτω από το ρυθμιστικό όριο του 25%

Τέταρτον, η Bofa βλέπει 33% περιθώριο ανόδου στη μετοχή του ΟΤΕ με βάση τη νέα τιμή στόχο που δίνει των 23 ευρώ.

Και πέμπτον, θεωρεί ότι ο ΟΤΕ να αποτιμάται ελκυστικά με 6,1x 2022E δείκτη EV/EBITDA για 16% ROCE το 2022 και 16% μέση ετήσια άνοδο στα κέρδη ανά μετοχή το διάστημα 2021-24 (το καλύτερο μείγμα στην Ευρώπη).

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments