Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ιδρύθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1845, όταν στον ψηφισθέντα Κανονισμό της Βουλής προβλέφθηκε ο διορισμός αρχειοφύλακα-βιβλιοφύλακα, θέση που τελικά πληρώθηκε στις 6 Μαρτίου 1846 από τον Ζακύνθιο λόγιο και δικαστικό Γεώργιο Τερτσέτη.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη της Βουλής αποτελεί τη δεύτερη σε πλούτο βιβλιοθήκη της χώρας, μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη. Βασικοί άξονες της αποστολής της είναι η υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου, η διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Κοινοβουλίου, η παροχή ανοικτής πρόσβασης στις συλλογές της για όλους τους πολίτες και η εγκαθίδρυση συνεκτικών δεσμών με την κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας για το βιβλίο, τη φιλαναγνωσία και ευρύτερα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Ενδεικτικά, στις συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται: 377.000 τίτλοι βιβλίων και περιοδικών, που αντιστοιχούν σε 625.000 αντίτυπα βιβλίων και τεύχη περιοδικών, πλήρης σειρά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής και των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, αρχείο των εισηγητικών εκθέσεων των νομοσχεδίων από το 1844 έως σήμερα, βάση δεδομένων εκλογών, βουλευτών και ευρωβουλευτών , αρχεία (κοινοβουλευτικά, ιστορικά, πολιτικών και λοιπών προσωπικοτήτων), 21.670 μικροταινίες ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών του 19ου και 20ού αι., σύγχρονες εφημερίδες και περιοδικά κ.ά. Στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης, όπου αποθησαυρίζεται σπάνιο και πολύτιμο υλικό, έχουν ενταχθεί 41.100 τίτλοι, που αντιστοιχούν σε 62.700 αντίτυπα και τεύχη, 600 χειρόγραφα, 5.000 χάρτες, σπάνια φυλλάδια και περιοδικά έντυπα, καθώς και έργα τέχνης και ιστορικά κειμήλια.

Το τεράστιο βιβλιακό και αρχειακό της απόθεμα, επικουρούμενο από τις  σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, καθιστούν τη Βιβλιοθήκη της Βουλής ένα σύγχρονο και εμβληματικό κέντρο συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης, οργάνωσης και διάχυσης της πληροφορίας.

Λόγω του όγκου των συλλογών της, η Βιβλιοθήκη σήμερα στεγάζεται σε δύο σημεία της Αθήνας: στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων (Σύνταγμα)  και στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο διατηρητέο κτίριο του πρ. Καπνεργοστασίου, στον Κολωνό, συνολικού εμβαδού 18.000 τ.μ., όπου στεγάζονται από τη δεκαετία του 1990 η συλλογή ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, οι υποδομές μικροφωτογράφησης και ψηφιακής επεξεργασίας (Τμήμα Βιβλιοθήκης Πόλης) και το Τμήμα Διατήρησης & Συντήρησης Έντυπου Υλικού &  Έργων Τέχνης. Στο Καπνεργοστάσιο στεγάζεται προσωρινά και η ιστορική Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, έως ότου αποκατασταθεί και συντηρηθεί το διατηρητέο κτίριο της Μπενακείου στην Ανθίμου Γαζή 2, με στόχο την επαναλειτουργία του στο τέλος του 2024.

  1. Ιστορικό του έργου της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του υλικού της Βιβλιοθήκης της ΒτΕ

Το 2019 για την ωρίμανση του σχετικού έργου, συντάχθηκε σε συνεργασία στελεχών της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) και της Δ/νσης Βιβλιοθήκης Τεχνικό Υπόμνημα με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη της ΒτΕ». Ακολούθησε συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη δράση, με μέλη εμπειρογνώμονες από τη Βουλή, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Τον Νοέμβριο του 2019 με βάση τις προδιαγραφές αυτές, η ΒτΕ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της (ΥΕΕΠ), συνέταξε πρόταση έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση Τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» με ενδεικτικό π/υ 2.880.000€, η οποία απεστάλη στα μέσα Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΨΔ) και έλαβε έγκριση στις 24.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΗΥΝ46ΜΓΛΠ-10Ι) ως σύμφωνη με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, με προϋπολογισμό 2.420.957,88 €. Στη συνέχεια, η ΒτΕ μέσω της ΥΕΕΠ  και σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ) – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , υπέβαλε,  κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης, Τεχνικό Δελτίο  του Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ) 2014-2020, όπου και έλαβε οριστική ένταξη στις 08.04.2021. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

  1. Δημοπράτηση του έργου

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21.04.2021 με διακήρυξη διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕΣΗΔΗΣ) με π/υ 2.390.207,88, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% %.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας COSMOTE AE.

Ο συνολικός π/υ εκτέλεσης  του έργου ανέρχεται σε 2.074.611,29 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία προσδιορίστηκε στις 8 Ιουνίου 2022.

  1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

  • Σκοπιμότητα του έργου:

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών κοινοβουλευτικού, πολιτικού και ευρύτερα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, με το έργο επιτυγχάνεται η διαφύλαξη και η τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και η ανάδειξη της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Βουλής των Ελλήνων μέσω Διαδικτύου, προσφέροντας ακριβή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στο ευρύ κοινό.

Προκειμένου να επιτευχθεί στον μέγιστο βαθμό η συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων, το περιεχόμενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το διαδικτυακό κόμβο προβολής του αποθετηρίου θα είναι προσβάσιμες και από ΑμεΑ, με την ενσωµάτωση εργαλείων που προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία.

  • Οι δράσεις του έργου αφορούν:

Ο όγκος του υλικού που θα δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση είναι πράγματι τεράστιος: 14.000.000 λήψεις εφημερίδων, 795.000 σελίδες κοινοβουλευτικού αρχείου, 71.660 σελίδες αρχείων προσωπικοτήτων (Γ. Ψυχάρη, Ι. Μεταξά, Γ. Γεννηματά), 600 χειρόγραφοι κώδικες, 3.366 χάρτες, 1.300 φωτογραφίες, καθώς και το ακουστικό αρχείο BBC θα είναι προσβάσιμα και αναζητήσιμα μέσα από ένα ενιαίο αποθετήριο οργάνωσης και διαχείρισης του υλικού.

Αναλυτικά το έργο θα υλοποιηθεί με δυο διακριτά υποέργα ως εξής:

1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

1ο Πακέτο εργασίας: Ψηφιοποίηση

Το υλικό που προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί αποτελείται από τις κάτωθι κατηγορίες:

α. Χειρόγραφοι κώδικες και ιστορικοί χάρτες

Οι 600 χειρόγραφοι κώδικες, περγαμηνοί και χαρτώοι, που φυλάσσονται στην Βιβλιοθήκη της ΒτΕ και θα ψηφιοποιηθούν στο σύνολό τους, αποτελούν μοναδικά και ανεκτίμητης αξίας τεκμήρια, των οποίων ο πλούτος των θεματικών περιοχών, οι σταχώσεις και η διακόσμηση (χρυσοτυπίες, μικρογραφίες, επίτιτλα κοσμήματα κ.ο.κ.) τα κατατάσσουν στα έργα τέχνης. Ομοίως, θα ψηφιοποιηθούν 3.466 ιστορικοί χάρτες.

β. Αρχειακό υλικό

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (ΒΒ) κατέχει και διαχειρίζεται ένα πλούσιο αρχείο που σχετίζεται με τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδος και του Ελληνισμού.

Η ψηφιοποίηση αφορά το εξής υλικό:

  • Αρχείον Βουλής: 1926 -1966,
  • Αρχείο εισηγητικών εκθέσεων: 1910-1958,
  • Αρχείο Ψυχάρη, Αρχείο Ι. Μεταξά, Αρχείο Γεννηματά,
  • Αρχείο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομοθετικής Εργασίας: 1970-1973
  • Παραρτήματα Εφημερίδος Συζητήσεων της Βουλής: 1879 -1910,

2ο Πακέτο Εργασίας: Ψηφιακή επανεπεξεργασία ήδη ψηφιοποιημένου υλικού

Στην «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» της Βιβλιοθήκης της Βουλής απόκειται ένας τεράστιος όγκος ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, το οποίο ωστόσο έχει ψηφιοποιηθεί με παλαιότερες μεθόδους, με αποτέλεσμα να μην είναι σήμερα μηχαναναγνώσιμο (machine-readable) και να μην προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Το υλικό αυτό θα υποστεί εκ νέου ψηφιακή επεξεργασία με τεχνικές όπως η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και θα τεκμηριωθεί με βάση σύγχρονα πρότυπα, έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία που επιτρέπουν πολλαπλές αναζητήσεις.

Το υλικό που θα δεχθεί περαιτέρω ψηφιακή επεξεργασία αποτελείται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Αρχείο Εφημερίδων (14 εκατομμύρια λήψεις), Αρχείο Τσάγγαρη (1.300 φωτογραφίες), Αρχείο του ελληνικού τμήματος του BBC με απάνθισμα εκπομπών και ηχητικών ντοκουμέντων της περιόδου 1939-2005 (2.500 χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων), Πρακτικά Αναθεώρησης του Συντάγματος (19 τόμοι: 1948, 1953, 1967), Πρακτικά Αναθεώρησης του Συντάγματος (12 τόμοι: 1975, 1986, 2001), Πρακτικά Συζητήσεων της Γερουσίας (17 τόμοι: 1843-1862), Πρακτικά Συζητήσεων της Γερουσίας (6 τόμοι: 1929-1932), Πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής (235 τόμοι: 1863-1967), Πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής (100 τόμοι από μετατροπή μικροφίλμ: 1974-1989), Πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής (27 τόμοι: 1994-1996), Ευρετήρια Συζητήσεων του Κοινοβουλίου (14 τόμοι: 1843-1967), Γενική Εφημερίς και Εθνική Εφημερίς (9 τόμοι: 1825-1833), Εφημερίς Συζητήσεων της Γερουσίας (6 τόμοι: 1929-1932), Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής (167 τόμοι: 1863-1967), Εφημερίς Προσωρινής Κυβερνήσεως  Θεσσαλονίκης (1916) + Εγκύκλιοι και Κανονισμοί 1917 (3 τόμοι), Ισολογισμοί-Απολογισμοί-Προϋπολογισμοί του Κράτους (34 τόμοι), Στατιστική Βουλευτικών Εκλογών (3 τόμοι), Συντάγματα (1797-1973) (18 συντάγματα) και, τέλος, το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων και το Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου  (5 τόμοι).

3ο Πακέτο εργασίας:  Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή Μεταδεδομένων

Κατόπιν ολοκληρωμένης σχετικής μελέτης, το σχήμα τεκμηρίωσης θα βασιστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας υλικού και θα παρέχει δυνατότητες εύρωστης ανάλυσης, σχολιασμού, δεικτοδότησης και ανάκτησης των ψηφιακών τεκμηρίων, στοχεύοντας εν τέλει στην ενοποιημένη πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχείο.

Ο σχεδιασμός του σχήματος τεκμηρίωσης θα λάβει υπόψη τα διακριτικά στοιχεία του περιεχόμενου κάθε ψηφιακού τεκμηρίου (αρχείο, χειρόγραφα, χάρτες κ.λπ.) που παρέχουν σημαντική πληροφορία ταυτοποίησης, την υιοθέτηση διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης πολιτιστικών και γλωσσικών πόρων, με τις προσαρμογές που θα απαιτηθούν για να καλυφθούν οι ειδικότερες ανάγκες του ετερόκλητου υλικού των συλλογών, με στόχο την εναρμόνιση και επαναξιοποίηση του υλικού στο γενικότερο πλαίσιο τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων, καθώς και τη διάθεση του σχήματος τεκμηρίωσης στην ελληνική γλώσσα.

4ο Πακέτο Εργασίας Ανάπτυξη –Παραμετροποίηση Αποθετηρίου.

Με βάση σχετική μελέτη, θα παραμετροποιηθεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχει ορίσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής θα είναι η αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού που θα επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση στο κατάλληλα διαμορφωμένο και τεκμηριωμένο υλικό ως ψηφιακό αποθετήριο.

Το σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και εξασφαλισμένης επεκτασιμότητας (modular αρχιτεκτονική).

Βασικό πυρήνα της εφαρμογής αποθετηρίου θα αποτελεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων.

5ο Πακέτο Εργασίας Προμήθεια εξοπλισμού

Για την ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό, καθώς και για τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται εν όψει του έργου ψηφιοποίησης του υλικού της Βιβλιοθήκης της Βουλής, απαιτείται αγορά σύγχρονου εξοπλισμού βάσει της εκπονηθείσας μελέτης.

2ο  ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα εκπονηθεί σχέδιο προβολής και δημοσιότητας, που θα αφορά τη διοργάνωση μιας ημερίδας, αξιοποιώντας και την υπάρχουσα υποδομή της Βουλής των Ελλήνων.

Facebook Comments