Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο έχει εισέλθει για τα καλά στη ζωή μας, τόσο για την επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών όσο και για την πραγματοποίηση αγορών κάθε είδους, ακόμα και αυτών που παραδοσιακά γινόταν ανέκαθεν με φυσικό τρόπο, ενώ οι ηλεκτρονικές αγορές αυξήθηκαν σημαντικά περαιτέρω κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ωστόσο, με δεδομένο τον τρόπο διενέργειας των παραγγελιών εξ αποστάσεως μέσω του Διαδικτύου, η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή είναι επιτακτικότερη. Για το λόγο αυτό, τόσο ο εθνικός όσο και ο κοινοτικός νομοθέτης έχουν θεσπίσει ένα εκτεταμένο νομικό πλέγμα προστασίας του Καταναλωτή, για τη διασφάλιση της ομαλότητας των συναλλαγών και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ποια όμως είναι τα δύο σημαντικότερα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής και τα οποία πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν;

  1. Το πρώτο κεφαλαιώδες δικαίωμα για τις εξ’ αποστάσεως αγορές ή τις εν γένει αγορές εκτός του εμπορικού καταστήματος και συνεπώς και των αγορών μέσω Διαδικτύου συνίσταται στη δυνατότητα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την αγορά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίησή της, εφόσον ενημερωθεί ρητά σχετικά από τον προμηθευτή, ενώ αν δε λάβει χώρα σχετική τέτοια ενημέρωση μπορεί ο καταναλωτής να υπαναχωρήσει μέχρι και δώδεκα (12) μήνες μετά την παραπάνω προθεσμία. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να αξιώσει να επιστρέψει το προϊόν και να λάβει πίσω στο ακέραιο τα χρήματά του, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν και η συσκευασία του δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί.
  2. Το δεύτερο σημαντικό δικαίωμα, που ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις αγορές που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς και στην Ελλάδα, είτε με φυσικό τρόπο είτε μέσω του Διαδικτύου, συνίσταται στην υποχρέωση παροχής ελάχιστης «νόμιμης» εγγύησης διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η ως άνω ελάχιστη διάρκεια είναι υποχρεωτική και ισχύει για τις αγορές που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ε.Ε. και υπερισχύει τυχόν μικρότερης εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή με την προϋπόθεση η αγορά να λαμβάνει χώρα από κάποιον με την ιδιότητα του καταναλωτή, δηλαδή με απόδειξη λιανικών συναλλαγών και όχι τιμολόγιο.

Facebook Comments