Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει ότι, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με αριθ. πρωτ. 2676313ΑΠ/09.08.2022 απόφασή του, της τροποποίησης του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 22.7.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 680.749.266,85 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η καθεμία.

Facebook Comments