Συνολικά 2.832 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΠΑΠ.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανήλθε στο 36,49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 3.061.904 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Facebook Comments