Την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Light ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Έιδικότερα και σε συνέχεια της από 22.7.2022 ανακοίνωσή της, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε. ολοκλήρωσε την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους Ευρώ 0,4 δισ. και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,2 δισ. με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021, προς την εταιρεία Hoist Finance AB (publ).

Facebook Comments