Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας στο εννεάμηνο για την Coral το 2022.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, ο μικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των €2.687 εκατ. αυξημένος κατά €916 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 52%.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων καθώς και στην αύξηση κατά 6% του όγκου πωλήσεων λόγω των αυξημένων τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας.

Κατά συνέπεια το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε €210 εκατ. ή σε 8% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €179 εκατ. ή σε 10% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17% περίπου.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ανήλθαν σε €68 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων €42 εκατ. του αντίστοιχου ενιάμηνου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 60%.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2022 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ειδικότερα:

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 428 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Ως προς τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και η υλοποίηση των στόχων του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά και δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Facebook Comments