Την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.”) των 700.783 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Πρόκειται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 203.227,07 ευρώ λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από ογδόντα τέσσερις (84) Δικαιούχους – Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2020 και της 16ης Δεκεμβρίου 2021, με τις οποίες χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs ‒ PIPs) για τις χρήσεις 2018-2019 και 2020 αντίστοιχα.

Στις 10.2.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3447986 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 203.227,07 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 700.783 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 681.183.484,43, διαιρούμενο σε 2.348.908.567 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 700.783 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.alphaholdings.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).

Facebook Comments