Απίθανο θεωρεί ο οίκος αξιολόγησης DBRS οι ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν σημαντική πίεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά τους, χάρη στην ισχυρή καταθετική βάση και τα επαρκή επίπεδα ρευστότητας, όπως σημειώνει σε σημερινή του έκθεση όπου αναλύει και τα αποτελέσματα του 2022 για το σύνολο του κλάδου.

Όπως επισημαίνει η DBRS, οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν συνολικά καθαρά κέρδη 3,7 δισ. ευρώ το 2022, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 4,7 δισ. ευρώ το 2021. Τα υψηλότερα έσοδα, τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και το μειωμένο πιστωτικό κόστος στήριξαν την κερδοφορία του κλάδου 2022 μετά από χρόνια που επηρεάστηκαν από το de-risking, την αναδιάρθρωση και τhν COVID-19.

Τα έσοδα το 2022 αντανακλούν βελτιώσεις σε όλες τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), των καθαρών προμηθειών και άλλων εσόδων. Η δημιουργία νέων δανείων διατηρήθηκε το 2022, κυρίως στον τομέα των εταιρικών δάνειων. Η DBRS αναμένει ότι η πιστωτική επέκταση το 2023 θα είναι χαμηλότερη από το 2022, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της επιβράδυνσης της οικονομίας. Η ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις έχει συμβάλει στην αύξηση των ΝΙΙ, ωστόσο ο οίκος αναμένει ότι θα μειωθούν λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, η διαχείριση του κόστους παρέμεινε υγιής παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το 2022, οι προβλέψεις για ζημίες δανείων και το κόστος κινδύνου μειώθηκαν σημαντικά λόγω των καθαρότερων ισολογισμών. Κατά την άποψη της DBRS, το κόστος του κινδύνου θα μπορούσε να αυξηθεί το 2023, δεδομένων των υψηλότερων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στο τρέχον περιβάλλον, ωστόσο εκτιμά ότι θα παραμείνει χαμηλότερο από ότι τα τελευταία χρόνια. Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε το 2022, χάρη στο de-risking, τις χαμηλές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τα υψηλότερα νέα δάνεια.

“Πιστεύουμε ότι είναι απίθανο οι ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν σημαντική πίεση όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά τους χάρη στην ισχυρή καταθετική βάση και τα επαρκή επίπεδα ρευστότητας”, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments