Σε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων “Hermes” ήρθε η Alpha Bank με οντότητες συνδεδεμένες με τις Fortress Credit και Davidson Kempner.

Το χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει δάνεια ελληνικών μεγάλων εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Alpha Τράπεζα A.E. προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μεικτού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις (Project Hermes) [5.5.2023]

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank (ο “Όμιλος”), ανακοινώνει ότι η Alpha Τράπεζα A.E. (η “Alpha Bank”) προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μεικτού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου Ευρώ 0,65 δισ. (το “Project Hermes”), ως εξής:

Α) με τις οντότητες Saturn Financial Investor DAC και Pluto Financial Investor DAC, οι οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp., για την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,24 δισ., με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2022 (το “Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes”),

Β) με την οντότητα Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp., για την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,41 δισ., με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021 (το “Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes” και από κοινού με το Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes το “Χαρτοφυλάκιο Hermes”).

Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Hermes αποτελείται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό σκέλος (μέσω μηχανισμού πρόσθετης απόδοσης – earn-out) και υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας του Ομίλου.

Τη διαχείριση της περιμέτρου του Project Hermes θα αναλάβει η εταιρεία “Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις”, η οποία έχει αδειοδοτηθεί νόμιμα και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός Μαΐου 2023. Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη διαδικασία πώλησης και η Δικηγορική Εταιρεία Μ. Ψύλλα – Β. Βύζας – Γ. Κατρινάκης ως νομικός σύμβουλος της Alpha Bank για θέματα ελληνικού δικαίου. Αναφορικά με το Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes, η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Alpha Bank, ενώ η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Alpha Bank αναφορικά με το Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes.”

Facebook Comments