Η ΔΕΗ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε την 29η Ιουνίου η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής της Μεταλιγνιτική στη Μετάβαση ΑΕ έναντι €162,2 εκατ., όση δηλαδή και η αξία του κλάδου όπως αυτός αποτιμήθηκε για τις ανάγκες της διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του ν. 4601/2019, των διατάξεων του ν. 4872/2021, του ν. 4548/2018 και της υπόψη Π.Σ.

Η καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνει σταδιακά μέσω της ανάληψης από τη Μετάβαση της ισόποσης υποχρέωσης εξόφλησης των εργολάβων και προμηθευτών στους οποίους η ΔΕΗ έχει ή θα αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των εδαφών που αποτελούν την περίμετρο του κλάδου.

Facebook Comments