Ένα ακόμη μέτρο για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά παίρνει μπροστά μετά την υπογραφή της ΚΥΑ για το πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω. Στόχος είναι η σχετική πλατφόρμα μέσω της οποίας ενδεχομένως να «βγουν στην αγορά» περί τις 12.500 ακίνητα, να ανοίξει το αργότερο την Παρασκευή.

Το πρόγραμμα έρχεται να δώσει τη ρευστότητα που λείπει από πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν αλλά δεν μπορούν να διαθέσουν τα ακίνητα καθώς δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες επισκευές. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των δαπανών ανακαίνισης-επισκευών(περιλαμβάνονται και τα υλικά και οι εργασίες) μέχρι το ποσό των 10.000€, επομένως η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4.000€. Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2.000€, το 50% δηλαδή της επιδότησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 1 ακίνητο. Δεν επιτρέπονται επίσης περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο ακόμη κι αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο που έχει και εκείνο δικαιώματα στο ακίνητο.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000€ και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τις 300.000€

Το ακίνητο – έως 100 τ.μ. – πρέπει να έχει χρήση κατοικίας αλλά να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία. Πρέπει επίσης να δηλώνεται ως κενό τα τελευταία 3 χρόνια και ο αιτών να μην έχει λάβει την τελευταία 5ετία κάποια επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητο του. Φυσικά πρέπει το ακίνητο να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο και να βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής. Στις προϋποθέσεις επίσης ο αιτών να διαθέτει είτε την πλήρη κυριότητα, είτε την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

Ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την ΚΥΑ θεωρούνται:

-Εργασίες ανακαίνισης κι επισκευής όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
-Προϊόντα και υλικά απαραίτητα για τις εργασίες
– Ασφαλιστικές εισφορές για τις οικοδομικές εργασίες
-Έκδοση αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνηση ή έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700€
-Τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι εργασίες

Η πληρωμή των πρέπει να γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι οι δαπάνες πρέπει να γίνουν εντός 6 μηνών από την από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ανάκληση της απόφασης και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιστρέψει το ποσό. Παράταση ΔΕΝ προβλέπεται όπως και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο δικαιούχος πρέπει να εκμισθώσει το ακίνητο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση σε νομικά πρόσωπα ούτε η υπεκ-μίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.

Η επιδότηση εκταμιεύται μετά την εκμίσθωση του ακινήτου αναιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

Αφού μπει στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον αριθμό ταυτότητας του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος.

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας επιβάλλεται και η συμπλήρωση ενός ενεργού IBAN.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ή απένταξης ή ανάκλησης.

skai.gr

Facebook Comments