Μετά τον θάνατο κάποιου προσώπου, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οι κληρονόμοι του, όπως αυτοί ορίζονται είτε από την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή είτε από διαθήκη που μπορεί να άφησε ο θανών, ενώ ενδέχεται να υφίσταται και κληροδόχος, εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστευματοδόχος, έννοιες που θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα μας.

Προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις περιουσιακές ή μη έννομες σχέσεις που άφησε ο θανών σε εκκρεμότητα, ως και να προβούν και σε κάθε είδους ενέργεια αναφορικά με την κληρονομιαία περιουσία ή τις υποχρεώσεις του εκλιπόντος, συχνά ζητείται από τις αρμόδιες Αρχές ή Υπηρεσίες η έκδοση και προσκόμιση Κληρονομητηρίου.

Τι είναι όμως ακριβώς το Κληρονομητήριο;

Κληρονομητήριο ονομάζεται, με απλά λόγια, το Πιστοποιητικό, με το οποίο πιστοποιείται επίσημα ότι κάποιος είναι κληρονόμος ή έχει κάποια από τις αναφερόμενες στην πρώτη παράγραφο του παρόντος ιδιότητες ως προς την περιουσία του θανόντος, καθώς και το ποσοστό ή το περιουσιακό στοιχείο που τον αφορά.

Το Κληρονομητήριο εκδίδεται, από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου της Κληρονομιάς (δηλαδή το Ειρηνοδικείο του τόπου της τελευταίας εν ζωή κατοικίας του θανόντος) μετά από σχετική Διάταξη (οιονεί Απόφαση) του Ειρηνοδίκη επί αίτησης, που εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της Εκούσιας Διαδικασίας, όποιου έχει έννομο συμφέρον από την κληρονομιά (συνήθως από τον κληρονόμο).

Ο κληρονόμος ή καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα εφοδιάζεται έτσιμε ένα επίσημο Πιστοποιητικό, με το οποίο αποδεικνύεται (ή ακριβέστερα τεκμαίρεται) η σχέση του και το ποσοστό της μερίδας του επί της κληρονομιαίας περιουσίας και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής ή Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ανακρίβειάς του κληρονομητηρίου, αυτό μπορεί, με απόφαση του Δικαστηρίου της Κληρονομιάς κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον, να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί.

Facebook Comments