Σημαντικές απώλειες στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος το 2011 προκάλεσε η πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, λόγω της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στη χώρα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat.

Ειδικότερα, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε περαιτέρω, κατά 28,5% ως προς τις άδειες, ενώ ο οικοδομικός όγκος μειώθηκε κατά 38,2% συγκριτικά με το 2010.

Επιπλέον, τους πρώτους οκτώ μήνες του 2012 ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε κατά 27,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ενδεικτική της πτωτικής πορείας του ευρύτερου κλάδου είναι, σύμφωνα με τη Hellastat, η σημαντική πτώση της παραγωγής τσιμέντου από τις τρεις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Το 2011 παρήχθησαν 5,86 εκατ. τόνοι (-37,8% συγκριτικά με το 2010), ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 η παραγωγή μειώθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Το δυσμενές κλίμα έχει καταστήσει πολλές εταιρείες –ακόμα και τις μεγαλύτερες- ζημιογόνες, επιβάλλοντας κινήσεις όπως εξαγορά μονάδων, περιορισμό μη αποδοτικών δραστηριοτήτων, μείωση του λειτουργικού κόστους και περικοπές εργατικού δυναμικού.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 156 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2011 υποχώρησε σημαντικά κατά 31,8%, στα 492 εκατ. ευρώ.

Το 2011 εμφανίστηκαν λειτουργικές ζημιές 17,54 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 26,58 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν σε περίπου 73 εκατ. ευρώ. Η μέση υποχώρηση των κερδών προ φόρων (ΚΠΦ) του δείγματος ήταν έντονα αρνητική (-80%).

Το μικτό περιθώριο επιδεινώθηκε σε 13,1%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε μόλις 1,5%, έναντι 5% το 2010, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ έφτασε στο -9,3% από -0,8% τη προηγούμενη χρήση. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,34 και 1,07 αντίστοιχα.

Οι υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών εισπράχθηκαν σε μέσο διάστημα 7,8 μηνών. Ωστόσο, η λήψη πίστωσης διάρκειας 210 ημερών διαμόρφωσε τον εμπορικό κύκλο στους 2 μήνες για το 2011. Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε σε 1,1 προς 1.

Η μεγάλη μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας οδήγησε τη μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) στο -9%, από -0,6% το 2010.

Facebook Comments