Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Attica Bank. Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, συγκεντρώθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 398,8  εκατ. ευρώ., καλύπτοντας πλήρως το ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης που προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά:

Α. Η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης  0,30 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.2.2013 και με την από 02.04.2013 Ιδιαίτερη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11.6.2013 έως και τις 25.6.2013, καλύφθηκε  κατά 55,56% με την καταβολή συνολικού ποσού 110.780.536,2 ευρώ που αντιστοιχεί σε 369.268.454 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ενώ 295.420.953  νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:

 

(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της καλύφθηκαν  1.764.023 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,26% της Αύξησης

(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν  66.038.811 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,94% της Αύξησης.

(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 227.618.119 αδιάθετων νέων μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,24% της Αύξησης.

 

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 199.406.822,1 Ευρώ, με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

 

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε  310.101.917,90 ευρώ διαιρούμενο σε 699.673.060  κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 699.673.060.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

 

Β. Η έκδοση ΜΟΔ έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»), που αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.2.2013 και με την από 02.04.2013 Ιδιαίτερη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11.6.2013 έως και τις 25.6.2013, καλύφθηκε κατά ποσοστό 45,58% με την καταβολή συνολικού ποσού 90.893.610,3 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 302.978.701 νέες ομολογίες, ενώ 361.710.706 ομολογίες έμειναν αδιάθετες, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:

 

(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων»), καλύφθηκαν   181.000 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 0,03% του ΜΟΔ

(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν  56.219.211 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 8,46% του ΜΟΔ.

(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 305.310.495 αδιάθετων νέων ομολογιών, ήτοι ποσοστό 45,93% του ΜΟΔ.

Το Δ.Σ. της τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Επίσης η Τράπεζα ευχαριστεί τους Συμβούλους Έκδοσης, Alpha Bank και Eurobank Equities για τις υπηρεσίες τους.

Facebook Comments