Μόνο το υγιές τμήμα της τράπεζας First Business Bank (FBB) απορροφήθηκε από την Εθνική Τράπεζα, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα, προσθέτοντας ότι «η Εθνική Τράπεζα ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης διοίκησης της FBB».

«Η Εθνική Τράπεζα, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά και από την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, απορρόφησε μόνο το υγιές τμήμα της τράπεζας First Business Bank (FBB)», επισημαίνει η Εθνική στην ανακοίνωσή της και προσθέτει «από τις 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας».

«Ταυτόχρονα, ορίσθηκε εκκαθαριστής στην πρώην FBB και η τράπεζα αυτή, κατά τα μη μεταβιβασθέντα περιουσιακά της στοιχεία, ετέθη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

«Είναι προφανές ότι η Εθνική Τράπεζα ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης διοίκησης της FBB, πολύ δε περισσότερο ουδεμία ευθύνη έχει για δάνεια ή για άλλα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της πρώην FBB που δεν μεταβιβάστηκαν, σύμφωνα με το Νόμο, στην Εθνική Τράπεζα. Από τη μεταβίβαση στην Εθνική, εξαιρέθηκαν ρητώς οι συναλλακτικές σχέσεις της πρώην FBB που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο ποινικής διερεύνησης.

Επιπρόσθετα, με τη συμφωνία μεταβίβασης του υγιούς τμήματος της FBB στην Εθνική, καθορίσθηκε ότι ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, που ορίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα αξιολογήσει τα στοιχεία του ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια ελέγχου, ενέργεια που είναι σε εξέλιξη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Facebook Comments