Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, η νέα διαδικασία ρύθμισης των στεγαστικών δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3595/3/22.11.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Η φιλοσοφία της ρύθμισης θα συνίσταται στην εξασφάλιση βιώσιμης λύσης προσαρμοσμένης στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών, στην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και την προστασία της Α’ κατοικίας τους.

Στόχο της ρύθμισης θα αποτελεί η επίτευξη του ποσού της δόσης που θα μπορεί πραγματικά να πληρώνει ο κάθε δανειολήπτης, με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα, το εισόδημα δηλαδή που προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι αναλογούντες φόροι και τέλη.

Στην συνέχεια, θα επιδιώκεται η επίτευξη της δόσης που δύναται ο κάθε δανειολήπτης να καταβάλλει, ακολουθώντας κατά σειρά τις κάτωθι λύσεις-“στάδια”, με τρόπο κατά τον οποίο αν δεν επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη δόση με μία από αυτές, να δοκιμάζεται η επόμενη:

1η Λύση: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής έως είκοσι (20) έτη για τα στεγαστικά και έως (15) έτη για τα μικροεπισκευαστικά δάνεια από την συμβατική διάρκεια λήξης τους, με κριτήριο την ηλικία των δανειοληπτών κατά τη λήξη της ρύθμισης (maximum τα 85 έτη για τα ενυπόθηκα και τα 75 έτη για τα μη ενυπόθηκα δάνεια), με βάση την οποία μπορεί να ζητείται και η προσθήκη εγγυητή.

2η Λύση:  Μείωση επιτοκίου, μέχρι και κατά 50% από το ισχύον.

3η Λύση: Διαχωρισμός, υπό προϋποθέσεις, του δανείου σε δύο (2) τμήματα, από τα οποία θα εξυπηρετείται το ένα (ποσού τουλάχιστον του 70% του δανείου) με μία από τις προαναφερόμενες λύσεις, ενώ το υπόλοιπο θα εξοφληθεί εφάπαξ εντός συμφωνημένου χρόνου το πολύ εντός δέκα (10) ετών από την ρύθμιση, υπό προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για την 2η και την 3η Λύση θα επαναξιολογούνται ανά τριετία, προκειμένου να διαπιστώνεται η συνέχιση ύπαρξης των σχετικών προϋποθέσεων.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσκολιών, θα είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη λύση, διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών με αναστολή πληρωμής ή μερική καταβολή δόσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου.

Η υποβολή των αιτήσεων, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία του δανειολήπτη είτε ταχυδρομικά.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.07.2016, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι 31.03.2017.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι οι συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών που δεν εντάσσονται στην ρύθμιση επιβραβεύονται με μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου της τάξεως του 1%.

Πρόκειται για μία ρύθμιση με θετικά χαρακτηριστικά, που διορθώνει εν μέρει την ακαμψία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην επίτευξη ρυθμίσεων, η οποία μπορεί να ωφελήσει τους δανειολήπτες του και ιδίως εκείνους που δεν δύνανται ή δεν δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, υπαγάγωντας στην σχετική τους αίτηση και την οφειλή τους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Facebook Comments