Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την ΠΟΛ.1009/2017 με την οποία παρέχονται περαιτέρω οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 57-61 του Ν.4446/2016 για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης.

Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μερικές επισημάνσεις.

Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν δηλώσεις και να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31/5/2017. Η ενδιάμεση ημερομηνία της 31/3/2017 αφορά μόνο τον συντελεστή υπολογισμού του πρόσθετου φόρου 8%, αντί για 10%.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, όσοι μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου στη Βουλή (12/12/2016) δεν είχαν παραλάβει οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη που ίσχυε με τις προ υπάρχουσες διατάξεις του Ν.4174/2013.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να μην είμαι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 60 του νόμου και η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης να είχε λήξει μέχρι 30/9/2016.

Η υποβολή των ανωτέρων δηλώσεων μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρήση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Η χρήση που αφορούν, μπορεί να είναι και παραγεγραμμένη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν μη υποβληθείσες δηλώσεις ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες. Αρχικές, μηδενικές ή χρεωστικές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν να υποβληθούν ακόμα και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφα (σε δύο αντίτυπα) ή ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Εδώ θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, διότι μπορεί άλλη Δ.Ο.Υ να έχει για παράδειγμα τον φορολογικό έλεγχο και άλλη να είναι η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος που θέλει να υπαχθεί, έχει με άλλο τρόπο προσκομίσει τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να τα υποβάλλει ξανά, μια και αυτά ήδη βρίσκονται στο αρχείο της φορολογικής διοίκησης.

Σε αυτή τη περίπτωση επάνω στη δήλωση θα πρέπει αυτό να αναφέρεται, καθώς και την υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε στις δηλώσεις να αναγράφεται:

1. «Η δήλωση υποβάλλεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του Ν.4446/2016».

2. «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν.4446/2016».

Σε περίπτωση που στη δήλωση δεν αναφέρονται οι ως άνω φράσεις, θεωρείται ότι αυτή δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4446/2016.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των ευνοϊκών διατάξεων οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μέχρι την 12/12/2016 έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού του φόρου.

Ακόμα οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται «με επιφύλαξη». Καθώς επίσης και οι φορολογικές δηλώσεις, όπου υπάρχει επιστροφή φόρου και μόνο για το μέρος της επιστροφής.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνουμε ζημιά ή σε περίπτωση που αυξάνουμε τη ζημιά, δε μπορούν να υπαχθούν (μεταφορά ζημιάς σε επόμενες χρήσεις). Μπορούμε όμως να καταθέσουμε δηλώσεις τροποποιητικές φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνουμε τη ζημιά της χρήσης ή τη μετατρέπουμε σε κέρδος.

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ότι οι δηλώσεις που θα υποβληθούν με βάση τις διατάξεις του Ν.4446/2016 δεν μπορούν να ανακληθούν.

Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο, όλους εκείνους τους φορολογούμενους που μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμιά πρόσκληση ή ειδοποίηση ελέγχου, ότι από τη στιγμή που υποβάλλουν δήλωση δεν μπορούν να την ανακαλέσουν και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει είτε με τις ευνοϊκές διατάξεις είτε χωρίς αυτές σε ελέγχους. Άλλωστε το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει πράξεις εντός τριετίας.

Εκτός από τις δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας κεφαλαίου (κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις κεφαλαίων) μπορούν ακόμα να υποβληθούν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών του έτους 2015 ανεξάρτητα από τις παρατάσεις που δόθηκαν, δηλώσεις Φ.Η.Μ. (Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς) καθώς επίσης και ενάρξεις, μεταβολές, μετατάξεις και διακοπές εργασιών.

Ακόμα εάν μέχρι την 12/12/2016 έχουν κοινοποιηθεί πράξεις επιβολής προστίμων των άρθρων 5 & 6 του Ν.2523/1997 ή του άρθρου 7 του Ν.4337/2015, μπορούμε να υποβάλλουμε δηλώσεις στις φορολογίες που αφορούν οι συγκεκριμένες πράξεις (εισόδημα, ΦΠΑ κ.λπ.) με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή οι ανωτέρω πράξεις δεν τροποποιούνται (π.χ. εικονικά τιμολόγια).

Ο φορολογούμενος ο οποίος αποφασίζει να υποβάλλει τις δηλώσεις του Ν.4446/2016 θα πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν με βάση τις δηλώσεις που κατέθεσε, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που η Δ.Ο.Υ. προχώρησε στον προσδιορισμό τους.

Δίνεται όμως και μια άλλη δυνατότητα στον φορολογούμενο. Εάν δεν μπορεί να τις εξοφλήσει ολοσχερώς εμπρόθεσμα, να υπαχθεί για το σύνολό του ποσού σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών (πάγια ρύθμιση) άρθρου 43 Ν.4174/2013. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή σε περίπτωση μη ρύθμισης των οφειλών μέσα στη νόμιμη προθεσμία καταβολής, τότε ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών διατάξεων και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος προσδιορισμός με τον οποίο επιβάλλονται σε βάρος του: η διαφορά πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης.

Οι συνάδελφοι φοροτεχνικοί λοιπόν στις μόνιμες συνεργασίες τους, θα πρέπει να δουν αρχικά εάν υπάρχουν δηλώσεις κάθε είδους που δεν έχουν υποβληθεί. Είναι ευκαιρία, οι επιχειρήσεις να τις υποβάλλουν και να αποφύγουν τα πρόστιμα του Ν.4174/2013.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει φορολογικός έλεγχος π.χ. περιπτώσεις πλαστών και εικονικών προηγούμενων ετών (χωρίς οριστικό προσδιορισμό), θα πρέπει να υπολογίσουν εκ νέου το φόρο εισοδήματος και τους παρακρατούμενους με τον Ν.4446/2016. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό θα είναι κατά πολύ μικρότερο.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών και εμφανίζονται ποσά που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν, θα πρέπει να προσδιοριστεί όπου είναι δυνατόν η προέλευση των χρημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα φορολογούμενου που μιλούσα πριν λίγο, κατέθεσε στο λογαριασμό του 150.000,00€ το 2009 από πώληση ΤΑΧΙ. Όταν το συμβόλαιο έλεγε ποσό, κατά πολύ μικρότερο. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν στο παράδειγμά μου εκείνα τα στοιχεία (επιταγή αγοραστή κ.λπ.) ώστε να μην φορολογηθεί με τους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος.

Καλή δύναμη σε όλους.

Facebook Comments