H προβλεπόµενη για το 2013 στασιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας και τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας, κυρίως των νέων, καθιστούν αναγκαίο να επισπευσθούν οι προσπάθειες για την υποστήριξη της ανάπτυξης µε ταυτόχρονη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους «27», ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της απασχόλησης των νέων και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει τον Ιούνιο στην αξιολόγηση των πολιτικών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων καθώς και στην υλοποίηση του Συµφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ότι απαιτείται αποφασιστική δράση µε σκοπό την υποστήριξη της ισχυρής πολιτικής δέσµευσης για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών, µακροοικονοµικών και διαρθρωτικών προκλήσεων.

Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών µελών, λαµβανοµένων υπόψη των συζητήσεων τις οποίες διεξήγαγε το Συµβούλιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου σχετικά µε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής.

Οι «27» τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλος συνδυασµός µέτρων για τις δαπάνες και τα έσοδα σε επίπεδο κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των βραχυπρόθεσµων στοχοθετηµένων µέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη στήριξη της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης,ιδίως για τους νέους, µε προτεραιότητα στις επενδύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη.

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σημείωσε ότι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας οι δυνατότητες που παρέχει το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την εξισορρόπηση των αναγκών των παραγωγικών δηµόσιων επενδύσεων και των στόχων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

Επίσης, η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας πρέπει να συµβαδίζουν µε καλά σχεδιασµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, µε σκοπό την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης, της απασχόλησης , της ανταγωνιστικότητας και τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράμμισε ότι είναι σηµαντικό να µετατοπισθεί το κέντρο βάρους της φορολογίας από την εργασία, κατά περίπτωση και µε αναγνώριση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν, πράγµα το οποίο θα συµβάλει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεδοµένων των δυσχερειών της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλοι πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται ανανεωµένες προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της είσπραξης των φόρων και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µεταξύ άλλων µέσω συµφωνιών µε τρίτες χώρες για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και µε ταχεία πρόοδο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της φοροδιαφυγής ως προς τον ΦΠΑ.

Ακόμη, θα πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες ως προς τους εκκρεµείς φορολογικούς φακέλους, όπως οι προτάσεις για την φορολόγηση της ενέργειας, για την κοινή ενοποιηµένη βάση φορολόγησης εταιριών και την αναθεώρηση της οδηγίας για την φορολόγηση των αποταµιεύσεων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ θα της επιτρέψει να δανείσει επιπλέον 60 δισ. ευρώ προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, πράγµα το οποίο, σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, θα συµβάλει καταλυτικά στην υλοποίηση σχεδίων αξίας έως 180 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει την υλοποίηση του Συµφώνου τον Ιούνιο, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στη λήψη µέτρων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη της χρηµατοδότησης της οικονοµίας για αναπτυξιακά µέτρα ταχείας δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, από κοινού µε την ΕΤΕπ, θα υποβάλει έκθεση τον Ιούνιο σχετικά µε τις δυνατότητες και τις στοχοθετηµένες προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να προσδιορισθούν, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, την ενεργειακή απόδοση, την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων, την ψηφιακή οικονοµία, την έρευνα και καινοτοµία και τις ΜμΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι η αντιµετώπιση της ανεργίας αποτελεί τη σηµαντικότερη κοινωνική πρόκληση. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές για την ενεργή απασχόληση, οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές για την αγορά εργασίας απαιτούν ιδιαίτερη προτεραιότητα και προσοχή υπό τις παρούσες συνθήκες, µε έµφαση κυρίως στην προαγωγή της απασχόλησης των νέων.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να καταστούν πιο αποδοτικά, εφοδιάζοντας τους νέους µε τις κατάλληλες δεξιότητες και συνδέοντας πιο αποτελεσµατικά τον κόσµο της εκπαίδευσης µε τον κόσµο της εργασίας.

Μετά τη συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Φεβρουαρίου 2013 σχετικά µε την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, η Επιτροπή υπέβαλε, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγµατεύσεων για τον κανονισµό σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προτάσεις για τις τεχνικές προσαρµογές που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρµογή της πρωτοβουλίας από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Εν τω µεταξύ, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη χρηµατοδότηση που διατίθεται από όλα τα σχετικά διαρθρωτικά ταµεία κατά την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού για τη συµβολή στην καταπολέµηση της ανεργίας των νέων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιοποιήσει τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη τα οποία εµφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας νέων.

Η συµφωνία του Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου σχετικά µε την Εγγύηση για τη νεολαία θα συµβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι σε κάθε νέο ηλικίας κάτω των 25 ετών θα προσφέρονται ποιοτική εργασία, συνέχεια εκπαίδευσης, µαθητεία ή άσκηση, εντός τεσσάρων µηνών από τη στιγµή που καθίσταται άνεργος ή εξέρχεται από την επίσηµη εκπαίδευση, και θα πρέπει να τεθεί ταχέως σε εφαρµογή, µεταξύ άλλων, µε την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν γενικότερα οι εργασίες σύµφωνα µε τη δέσµη για την απασχόληση, µεταξύ άλλων όσον αφορά στη σηµαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, τη µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας και την εξασφάλιση της πλήρους συµµετοχής των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων.

Πρέπει ακόμη να αντιµετωπισθούν οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και να καταπολεµηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός.

Τέλος, στα συμπεράσματα της Συνόδου επισημαίνεται ότι η Ενιαία Αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλισε τα κράτη µέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης της Επιτροπής για την πορεία ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να ενσωµατώσει την υποβολή των εκθέσεων αυτών στις µελλοντικές ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης.

Facebook Comments