Το τελευταίο διάστημα η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσμενώς, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή στα μέσα του 2015 περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (αναγκαίων για τη συγκράτηση της μαζικής εκροής καταθέσεων), γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί στα δημοσιονομικά μεγέθη μέχρι τότε, τονίζει η ICAP σε νέα της μελέτη “Η Ελλάδα σε Αριθμούς” , που παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα του Ελληνικού Εταιρικού Τομέα για τους 12 κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 16.168 επιχειρήσεων για τη διετία 2014-2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δίγλωσση αυτή οικονομοτεχνική Μελέτη που εκπονεί ο Όμιλος μας από το 1983, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πίνακες με τις 300 κορυφαίες εταιρείες του Εταιρικού Τομέα βάσει Κύκλου Εργασιών, τις 20 κορυφαίες εταιρείες βάσει Κερδών ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα, ενοποιημένους συγκεντρωτικούς ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, χρηματοοικονομικούς δείκτες ανά κλάδο του Εταιρικού Τομέα καθώς και τα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας. 

Σύμφωνα με την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών  15.771 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015/14,  και διαμορφώθηκε σε €128 δισ. περίπου. Συγκεκριμένα, υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη  υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%) . Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις το τελευταίο έτος, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).

Αναλυτικά όπως αναφέρει: Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν τελικά ηπιότερες από ότι αναμενόταν αρχικά, ωστόσο η αρνητική εξέλιξη όσον αφορά στο Α.Ε.Π. συνεχίστηκε και κατά το 2016. Στην παρούσα φάση η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη, ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία το ΑΕΠ παρουσιάζει στασιμότητα σε ετήσια βάση.

Οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά το 2015 όπως ήταν φυσικό επηρέασαν τη συνολική δραστηριότητα του ελληνικού εταιρικού τομέα. Σ΄ αυτό το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις πολυετείς προσπάθειες προσαρμογής, επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και κατάφεραν να αντιστρέψουν τη συνεχή πτωτική πορεία των τελευταίων ετών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα  συνολικά, προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 16.168 επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ για τα έτη 2015 και 2014. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία συνέλλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP Group. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόμου “Η Ελλάδα σε Αριθμούς”. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των εταιρειών των οποίων οι ισολογισμοί χρήσης 2015 και 2014 οριστικοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων της ICAP Group μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2016. Εξαιρούνται οι εταιρείες τα αποτελέσματα χρήσεως των οποίων δεν περιλαμβάνουν κύκλο εργασιών, μεικτά κέρδη και λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη. Για τις εταιρείες που ανήκουν σε κλάδους που αποδίδουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), έχει ληφθεί υπόψη ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών όπου αυτός αναγράφεται. Η ταξινόμηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας NACE – αναθεώρηση 2 (εξαιρούνται τα NACE 84,94). 

Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών των 15.771 επιχειρήσεων, στις οποίες  δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015/14,  και διαμορφώθηκε σε €128 δισ. περίπου. Συγκεκριμένα, υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη  υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%). Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις το τελευταίο έτος, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα (ανεξαρτήτως επί μέρους κλάδου δραστηριότητας), παρά τη μικρή σχετικά υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων, υπήρξε σημαντική περικοπή του κόστους πωλήσεων, γεγονός που είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο του μεικτού αποτελέσματος. Τα συνολικά μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,9%, ανερχόμενα σε €27,1 δισ. το 2015, ενώ το σχετικό περιθώριο διευρύνθηκε σε 21,2%, από 18,9% το προηγούμενο έτος. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε δραστική αύξηση (66,3%) του λειτουργικού αποτελέσματος, και τελικά στην ανάκτηση της κερδοφορίας του εταιρικού τομέα. Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών, με εγγραφή κερδών (προ φόρων) ύψους  €2,1 δισ. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (το 62,3%) ήταν κερδοφόρες το 2015, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα. 

Όσον αφορά τους επί μέρους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα, όλοι πλην ενός, οι κλάδοι κατέστησαν κερδοφόροι το 2015. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Λοιπών Υπηρεσιών. Στην άλλη πλευρά, ο μοναδικός ζημιογόνος κλάδος το 2015 ήταν αυτός των Ορυχείων-Λατομείων.

Facebook Comments