Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  “Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.” (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία) ανακοινώνει στο  επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.1(β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017, σύμφωνα με το οποίο:
Την Παρασκευή 14 Ιουλίου

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016, βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017 / Δημοσίευση στον τύπο:  Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017.

Ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016: Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι – Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ).

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2016 : Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2016 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 (Record Date).
Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος: Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι : (i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, και (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να  αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α.

Facebook Comments