Με δεδομένη την εφαρμογή των capital controls κατά τα τελευταία δύο σχεδόν έτη, γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη η ανάγκη χρήσης «πλαστικού» χρήματος, δηλαδή πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών αντί για μετρητά, ακόμα και από πολίτες που στο παρελθόν δεν συνήθιζαν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως οι κάρτες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό οι κάτοχοι τέτοιων καρτών να γνωρίζουν μέχρι που εκτείνεται η ευθύνη τους από τυχόν μη εγκεκριμένη από τους ίδιους χρήση της κάρτας που κατέχουν.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3862/2010 με τον οποίο ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64), ο κάτοχος πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας αποζημιώνεται από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του, η οποία υποχρεούται να του επιστρέφει αμέσως το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της κάρτας δεν μπορεί να ευθύνεται σχετικά με μη εγκεκριμένες από τον ίδιο πράξεις πληρωμής με την κάρτα αυτή, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ή αν ο κάτοχος της κάρτας δεν έχει κρατήσει ασφαλή τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας της κάρτας (π.χ. τον αριθμό PIN) σε περίπτωση υπεξαίρεσής της, για ποσό μεγαλύτερο των 150 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου ευθύνης αποτελεί ο κάτοχος της κάρτας να μην ενήργησε με δόλο ή να μην παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που συνίστανται στην χρήση της κάρτας με βάση τους όρους έκδοσης και χρήσης της και στην αμελλητί, δηλαδή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ειδοποίηση της εκδότριας Τράπεζας μόλις διαπιστώσει απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση της κάρτας από πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Επιπλέον, μετά την ειδοποίηση της εκδότριας Τράπεζας μόλις διαπιστώσει απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση της κάρτας του, ο κάτοχός της δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη πληρωμής των συναλλαγών που έγιναν στην Τράπεζα, εκτός αν ενεργεί με δόλο. Αντίστοιχα, δεν έχει ευθύνη και συνεπώς υποχρέωση να πληρώσει τις μη εγκεκριμένες από τον ίδιο συναλλαγές που έγιναν με την κάρτα του, αν η Τράπεζα δεν παρέχει τα μέσα και τις δυνατότητες άμεσης ειδοποίησης για κλοπή ή απώλεια της κάρτας (για παράδειγμα, τηλεφωνικό κέντρο που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση).

Έτσι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από κάτοχο πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας συναλλαγή που δεν είναι εκγεκριμένη από τον ίδιο, θα πρέπει, στην πράξη, να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση Δήλωση Αμφιβήτησης προς την Τράπεζα, η οποία θα κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία αυτής ή σε, κάθε περίπτωση, από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Facebook Comments