Προκηρύχθηκε η δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με περίοδο υποβολών προτάσεων από 23/03/2017 έως 17/05/2017 16:00.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και ερευνητικοί φορείς που θα συμπράξουν με αυτές για την εκτέλεση ενός έργου έρευνας καινοτομίας, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ως και :

  • 100% για ερευνητικούς φορείς,
  • 85% για επιχειρήσεις.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων δεν καθορίζεται από τους Κωδικούς Δραστηριότητας που αυτές έχουν, αλλά τη συνάφεια του έργου με τους θεματικούς τομείς και υποτομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί αναλύονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα III.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

  • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
  • δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014), π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων μόνο για ΜΜΕ
  • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014), π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες – μόνο για ΜΜΕ

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I.        Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο της παρέμβασης την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

II.        Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με στόχο της παρέμβασης τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας αυτών, και ερευνητικών οργανισμών.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

·         σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

·         σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

III.   Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)

Υλικά-Κατασκευές

28

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

22,4

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων

44,8

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

33,6

Υγεία & Φάρμακα

50,4

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

5,6

Ενέργεια

23,8

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

51,8

Αναδυόμενες Τεχνολογίες

19,6

ΣΥΝΟΛΟ

280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3), όπως αυτοί αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙΙ

που επισυνάπτεται στο παρών ενημερωτικό.

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν αφορά μία επιχείρηση

350.000 εάν αφορά δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν αφορά τρείς επιχειρήσεις

500.000 εάν αφορά περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000,00 €

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Facebook Comments