Τη διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ ανά μετοχή για το 2016, αποφάσισε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Aegean, ενώ ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 23η Μαΐου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Aegean, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 ανερχόμενου σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος ύψους 15%, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 17.05.2017 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων την 18.05.2017 (record date).

Σημειώνεται ότι για το σύνολο της πληρωμής του μερίσματος η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.       

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 23.05.2017, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Ergasias, ως ακολούθως, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

“-Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

-Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. 

-Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias στους επενδυτές που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε..

Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Σημειώνεται ότι λόγω της επιβολής περιορισμών που επιβλήθηκαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / 18-7-2015), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από την Τράπεζα γίνεται είτε με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό που τηρεί ο δικαιούχος μέτοχος, είτε με έκδοση και παράδοση στον δικαιούχο μέτοχο τραπεζικής επιταγής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2016 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου”

Facebook Comments