Η οικονομική ύφεση που επικρατεί από τα τέλη του 2008 και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που λήφθηκαν, είχαν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των νοικοκυριών, γεγονός που αντανακλάται στη μειωμένη κατανάλωση ειδών ένδυσης το 2011, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Hellastat στην οποία εξετάζεται η εγχώρια αγορά της κατασκευής ενδυμάτων.

Πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα για τις παραγωγικές επιχειρήσεις αποτελεί και ο έντονος ανταγωνισμός που προέρχεται από τις εισαγωγές έτοιμων ενδυμάτων από χώρες χαμηλού κόστους, τάση που επικρατεί πριν από την εκδήλωση της ύφεσης.

Η παραγωγή του κλάδου -βάσει του σχετικού δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ- δεικνύει σημαντικό ρυθμό μείωσης υποχωρώντας την περίοδο 2005-2011 κατά 15,6% το έτος. Συνολικά, σε σχέση με το 2005 η παραγωγή έχει υποχωρήσει κατά 64% ενώ το 2011 προέκυψε περαιτέρω μείωση κατά 25,4% σε ετήσια βάση. Τους πρώτους 8 μήνες του 2012 η πτώση συνεχίστηκε με 12,4% σε ετήσια βάση (έναντι 24,5% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο συνολικός κύκλος εργασιών 169 εταιρειών – μελών του υποχώρησε το 2011 κατά 10,1%, στα €737,1 εκ.

Οι εταιρείες ένδυσης διακινούν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές προκειμένου να συγκρατήσουν την πτώση της ζήτησης, γεγονός όμως που προκαλεί μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Επίσης, αρκετές εταιρείες έχουν μετεγκατασταθεί σε χώρες των Βαλκανίων, λόγω του χαμηλότερου εργατικού κόστους.

Ένας σημαντικό αριθμός εταιρειών έχει ήδη διακόψει τη λειτουργία του, τάση που βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται να αντιστραφεί.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 167 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 7,2%, στα €611,75 εκ. Το 80% των εταιρειών εμφάνισαν χαμηλότερα έσοδα συγκριτικά με το 2010, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο σε -19,5%.
  •  Τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 17,3%, στα €25,79 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημιές επεκτάθηκαν σε €15,63 εκ.
  • Το  περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε κατά μια μονάδα, σε 27%, ενώ λόγω των χαμηλών τιμών διάθεσης τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 4,2% και 0,2% αντίστοιχα.
  • Οι υψηλές Απαιτήσεις (36% του Ενεργητικού) το 2011 εισπράχθηκαν σε περίπου 5,5 μήνες ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για διάστημα 4 μηνών. Ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώθηκε σε 125 ημέρες.
  •  Η ικανότητα κάλυψης τόκων σχηματίστηκε στις 1,6 φορές με τάση υποχώρησης τα τελευταία έτη.
  •  Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 1,1.
  •  Τα χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας οδήγησαν την αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) σε μόλις 0,4%.

Facebook Comments