Οι εγγεγραμμένες δαπάνες της ΔΕΗ για την εξορυκτική δραστηριότητα των ορυχείων λιγνίτη ανήλθαν στα 66,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 39,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν πληρωμές προς τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου.

Πιο αναλυτικά:

  • Δαπάνη ύψους 29,8 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (2/ΜWh), εκ της οποίας 13 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016. Επίσης καταβλήθηκαν 16,4 εκατ. εντός του 2016 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
  • Δαπάνη ύψους 25,8 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2016.
  • Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους 8,4 εκατ., εκ της οποίας 8,2 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016. 
  • Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους 2,3 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2016.

Facebook Comments