Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου (“ΜΟΔ”) ανωτάτου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, παρέστησαν για τα θέματα 1,2, 3, 4, 6 και 7 της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 842 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 867.933.211 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 1.374.524.235 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (το “Ε.Τ.Χ.Σ.”) εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 63,14% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και για το θέμα 5 της ημερησίας διατάξεως παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 843 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.037.108.357 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 67,18% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά

δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (το “Ε.Τ.Χ.Σ.”) εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).

Επιτευνθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναγνωρίσθηκε ότι αργεί η διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2016.

ΟΧΙ = (0,03%) 300.000 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,22%) 1.921.949

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τ ραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2016, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της αυτής χρήσεως.

ΝΑΙ = (98,33%) 853.458.677 ΟΧΙ = (0,12%) 1.043.400 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,55%) 13.431.134

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής των.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά

δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τ ραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ” για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2017, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2017, έως του ποσού των Ευρώ 1.335.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,97%) 867.660.975 ΟΧΙ = (0,00%) 0 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,03%) 272.236

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τ ραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2016, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 876.516,54.

ΝΑΙ = (99,77%) 865.948.849 ΟΧΙ = (0,20%) 1.712.126 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,03%) 272.236

Θέμα 5ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 500 εκατ. μετατρέψιμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, μετά καταργήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των Μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών μετοχών κατ’ άρθρο 7α παρ. 3 του ν. 3864/2010).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 67,18% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) την έκδοση μετατρέψιμου (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου (“ΜΟΔ”) ανωτάτου ύψους έως Ευρώ 500 εκατ. με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφισταμένων Μετόχων,

(β) τη διάθεση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των κρατουσών στις χρηματαγορές συνθηκών και των αναγκών της Τραπέζης για άντληση κεφαλαίων, του ΜΟΔ, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, προς ενδιαφερόμενους ειδικούς και λοιπούς επενδυτές, εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου από την παρούσα απόφαση,

(γ) τον ορισμό ως (εύρους) του λόγου μετατροπής εκάστης ομολογίας προς (/) κοινές μετοχές της Τραπέζης του πηλίκου διαιρέσεως με αριθμητή το ποσό του ανεξόφλητου (κατά τη στιγμή μετατροπής) κεφαλαίου εκάστης μετατρεπομένης ομολογίας και παρονομαστή την τιμή διαθέσεως των εκ μετατροπής νέων κοινών μετοχών, νοουμένου ότι (i) η εν λόγω τιμή διαθέσεως θα ισούται με τη μεσοσταθμική χρηματιστηριακή τιμή μετοχής της Τραπέζης κατά την περίοδο που προηγείται έως και 30 εργασίμων ημερών προ της ημερομηνίας εκδόσεως/διαθέσεως του ΜΟΔ, πολλαπλασιαζόμενη (Χ) με συντελεστή εκπτώσεως έως και 40%, ο οποίος θα προσδιορισθεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης κατά ή πριν την έκδοση/τη διάθεση του μΟδ, (ii) η τιμή διαθέσεως δεν δύναται να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τραπέζης και (iii) η συνολική ονομαστική αξία των νέων μετοχών δεν δύναται να υπερβεί τη συνολική τιμή εκδόσεως των ομολογιών,

(δ) την αναλογική αναπροσαρμογή της τιμής διαθέσεως των, εκ μετατροπής των ομολογιών, νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών (ως αυτή θέλει ορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης κατά την έκδοση των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δυνάμει σχετικώς παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως), επί συνδρομής εταιρικών γεγονότων που δύνανται να επάγονται μεταβολή της οικονομικής αξίας των εκδοθησομένων ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς των περιπτώσεων αυξήσεως (εφόσον χορηγούνται δικαιώματα προτιμήσεως) ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης άνευ μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου (split), της συμπτύξεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τραπέζης (reverse split), της συγχωνεύσεως ή διασπάσεως της Τραπέζης, της εκδόσεως τίτλων μετατρέψιμων σε ή ανταλλάξιμων με μετοχές της Τραπέζης, ως και σε οιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις τοιαύτη αναπροσαρμογή συνηθίζεται κατά την κρατούσα πρακτική στην αγορά μετατρέψιμων ομολογιών,

(ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εκδόσεως του ΜΟΔ, ως ενδεικτικά του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδόσεως και της οριστικοποιήσεως του λόγου μετατροπής, ως και εν γένει για την υλοποίηση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΑΙ = (94,79%) 983.045.721 ΟΧΙ = (2,78%) 28.799.741 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (2,44%) 25.262.895

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, ως και του ορισμού Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά

δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τ ραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό ως Μη Εκτελεστικών Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Richard Paul R. Gildea και της κυρίας Carolyn Adele G. Dittmeier και τον ορισμό ως Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής του κ. Σπυρίδωνα-Σταύρου Α. Μαυρόγαλου-Φώτη σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κυρίας Παναγιώτας Σ. Ιπλιξιάν και της κυρίας Carolyn Adele G. Dittmeier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Λύρα, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τ ραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τ ραπέζης.

ΝΑΙ = (99,53%) 863.868.225 ΟΧΙ = (0,03%) 300.000

Facebook Comments