Διευκρινίσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου εταιρειών Ντιονίκ ΑΕΒΕ στην Ελλάδα και στην Κύπρο δίνει η διοίκηση, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ντιονίκ ΑΕΒΕ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν έχουν καταθέσεις στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB, δεν κατέχουν κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και δεν πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν συντρέχει καμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Οι θυγατρικές εταιρείες Dionic Participations ltd, Dionic Trading ltd και η Marm Lighting ltd δεν παρουσίασαν ουσιαστική δραστηριότητα κατά τη χρήση 2012.

Facebook Comments