Συνολικά 5,3 εκατ. ευρώ διατηρεί σε καταθέσεις στην Κύπρο η Εθνική Τράπεζα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαφοράς.

Ειδικότερα, όσον αφορά την υφιστάμενη δραστηριότητα του ομίλου της ΕΤΕ στην Κύπρο η τράπεζα σημειώνει τα εξής:

α)   Καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που τηρούνται στην Κύπρο (στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB)

 

 

€ εκατ.

15 Μαρτίου 2013

Τράπεζα Κύπρου

2,2

CPB

3,1

Σύνολο

5,3

Μετοχές και ομόλογα (στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB)

Β)   Μετοχές και ομόλογα (στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB)

Μετοχές

Ομόλογα (σε εύλονη αξία)

5,9

Σύνολο

5,9


γ)   Ποσοστό κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση του 2012


Το ποσοστό των καθαρών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου της ΕΤΕ που προέρχονται από τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Κύπρο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 2% των συνολικών καθαρών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

 

δ)   Εκτίμηση ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου
Η Διοίκηση του Ομίλου της ΕΤΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την παροχή οικονομικής στήριξης από την Τρόικα στη Δημοκρατία της Κύπρου και ειδικότερα τον προσδιορισμό των μέτρων του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής και των όρων ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για να επιτευχθεί η αναγκαία οικονομική στήριξη αναλύονται και εξετάζονται προσεκτικά, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου της ΕΤΕ. Στην παρούσα πρώιμη φάση δεν είναι δυνατή η έγκυρη ποσοτικοποίηση της ενδεχόμενης επίπτωσης των εξελίξεων στην Κύπρο επί του κύκλου εργασιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΕΤΕ.

 

ε)   Λοιπές πληροφορίες
Σημειώνεται ότι η θυγατρική του Ομίλου της ΕΤΕ στην Κύπρο, NBG Cyprus Ltd, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Core Tier I στο 13,1% και συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 14,9% (με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία). Επίσης, διαθέτει επαρκή ρευστότητα, ικανοποιώντας όλους τους δείκτες “προληπτικής ρευστότητας” που απαιτεί η εποπτεύουσα Αρχή.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις εργασίες του Ομίλου της ΕΤΕ στην Κύπρο (τόσο της θυγατρικής NBG Cyprus Ltd όσο και του Υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κύπρο) με 31 Δεκεμβρίου 2012 και για την 12μηνη περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ποσά σε € εκατ.
12μηνη περίοδος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

Καθαρά έσοδα από τόκους    64,0
Καθαρά έσοδα από προμήθειες    6,7
Λοιπά    0,2
Καθαρά λειτουργικά έσοδα    70,8
Δαπάνες    (61,1)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων    9,7

ΠοΣά Σε € εκατ.
την 31 Δεκεμβρίου 2012

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  903,4
Υποχρεώσεις προς πελάτες 886,7

Facebook Comments