Σημαντική ήταν η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στον κλάδο της βαριάς προκατασκευής το 2011, εξαιτίας της γενικότερης ύφεσης στην οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat.

Το 2011, η οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 28,5% ως προς τις άδειες, ενώ ο οικοδομικός όγκος περιορίστηκε κατά 38,2% συγκριτικά με το 2010.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2012, καθώς τους πρώτους οκτώ μήνες οι πολεοδομίες της χώρας εξέδωσαν 16.718 άδειες συνολικά, 27,3% λιγότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Επιπλέον, ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων της ΕΛΣΤΑΤ υποχώρησε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2012 κατά 26% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Σύμφωνα με τη Hellastat, οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολία είσπραξης των πληρωμών για εκτελεσμένα έργα, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από φορείς του δημοσίου.

Στήριξη παρείχε, ωστόσο στην αγορά η αυξημένη ζήτηση για σχολικές αίθουσες τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος ανέγερσης προκατασκευασμένων μονάδων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 14 επιχειρήσεων. Το 2011 ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 37,8% το 2011, στα 35,21 εκατ. ευρώ, με 12 από τις 14 επιχειρήσεις να εμφανίζουν κάμψη των εσόδων τους.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη του κλάδου εμφάνισαν πτώση 32,5%, στα 2,61 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν κατά 43%, αγγίζοντας τα 4 εκατ. ευρώ.

Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών μειώθηκε σε 23,7% από 24,4% το 2010. Το περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) βελτιώθηκε σε 9,3% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των προ φόρων κερδών παρέμεινε αρνητικός (-7,9%).

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε 2,0 και 1,7 αντίστοιχα. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στους 10 μήνες, με το διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων να υπερβαίνει το ένα έτος. Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκε οριακά σε 1,2 προς 1.

Το χαμηλό περιθώριο ΚΠΦ οδήγησε την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο -5,1%, ενώ η δυνατότητα κάλυψης των χρεωστικών τόκων υποχώρησε περαιτέρω σε 1,2 φορές.

Facebook Comments