Κάθετη πτώση σημείωσαν τα έσοδα του Δημοσίου τον Ιούλιο, προκαλώντας την επιδείνωση της συνολικής εικόνας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί νέο δημοσιονομικό κενό στο τέλος του τρέχοντος έτους και να ζητηθούν από τους δανειστές της χώρας μας πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για την κάλυψή του εντός του 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον φετινό Ιούλιο, τα καθαρά έσοδα του γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων) ήταν λιγότερα κατά 663 εκατ. ευρώ από αυτά που είχαν προβλεφθεί για τον ίδιο μήνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021. Ειδικά τα καθαρά έσοδα του Τακτικού

Προϋπολογισμού ήταν μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου του ΜΠΔΣ κατά 730 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αυτή αρνητική απόκλιση από τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ για τον μήνα Ιούλιο οφείλεται, κατά κύριο λόγο:

α) στην υστέρηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, την οποία προκάλεσε η αδυναμία του 30% των νοικοκυριών που έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις τους να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου την πρώτη δόση των οφειλών τις οποίες ανέγραφαν τα συγκεκριμένα σημειώματα,

β) στη μείωση των εισπράξεων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την οποία προκάλεσαν οι υπέρμετρες αυξήσεις των συντελεστών των φόρων αυτών στα τσιγάρα, στα λοιπά προϊόντα καπνού και τα καύσιμα,

γ) στην αύξηση των καταβληθέντων ποσών για επιστροφές φόρου πέραν των προβλέψεων του ΜΠΔΣ.
Η κάθετη πτώση των εσόδων τον Ιούλιο χειροτέρευσε τη γενική εικόνα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού σημείωσε υστέρηση κατά 610 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικά, δε, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσίασαν μείωση κατά 656 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Παρά την επιδείνωση της κατάστασης στο σκέλος των εσόδων, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του Κρατικού

Προϋπολογισμού συγκρατήθηκε, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ῑουλίου 2017, σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 958 εκατ. ευρώ της πρόβλεψης του ΜΠΔΣ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο κατά 955 εκατ. ευρώ του στόχου που είχε τεθεί με το ΜΠΔΣ. Αιτία για το γεγονός αυτό ήταν η άρνηση του Δημοσίου να πληρώσει εγκαίρως σημαντικού ύψους δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί να εκταμιευτούν εντός του πρώτου επταμήνου του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017:

1. Το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,322 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ στο ΜΠΔΣ 2018-2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους

3,053 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 2,098 δισ. ευρώ στο ΜΠΔΣ.

2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,342 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 610 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικά, δε, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,277 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 656 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Οι επιστροφές φόρων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,307 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,934 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.065 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017:

– Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,167 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

– Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.939 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 730 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– Οι επιστροφές φόρων τον Ιούλιο (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (225 εκατ. ευρώ).

3) Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 28,663 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,569 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί με το ΜΠΔΣ (30,232 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,549 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,047 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 302 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 501 εκατ. ευρώ. Εχουν καταβληθεί επιπλέον 234 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 85 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,114 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 522 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για το μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,892 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 126 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,687 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 228 εκατ. ευρώ.

Facebook Comments