Στα 5.985 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για το 2012 έναντι € 5.513,6 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένοςκατά 8,6%. Παράλληλα

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €30,5 εκατ. έναντι ζημιών € 148,9 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 179,4 εκατ.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση , το 2012 η ΔΕΗ σημείωσε:


-Μείωση συνολικής μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, κατά € 178,8 εκατ. (-14,3%) σε σχέση με το 2011.

-Πρόσθετη επιβάρυνση € 189,5 εκατ. από φόρους στα καύσιμα και € 188,6 εκατ. από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών.

-Θετική επίπτωση ύψους € 191,7 εκατ. από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ έως και 31.12.2011.


Αναλυτικά τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 990,9 εκατ. το 2012 έναντι € 779,8 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 211,1 εκατ. (+27,1%), ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλλευσης κατά € 154,3 εκατ. και της θετικής εφάπαξ επίπτωσης από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 16,6%, σε σύγκριση με 14,1% το 2011.


Εξαιρουμένης αυτής της διευθέτησης, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε € 799,2 εκατ. (+2,5% έναντι του 2011) με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 13,4%.


Σε επίπεδο τριμήνων, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,5% το δ’ τρίμηνο του 2012 από -1,1% το δ’ τρίμηνο του 2011.


Η ζήτηση ενέργειας


Το 2012, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1.473 GWh (+2,4%), στις 63,4 TWh έναντι 61,9 TWh το 2011. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα επίπεδα των 58,5 TWh. Στο δ’ τρίμηνο του 2012, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,4% (-338 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 3.437 GWh (+7%), σε 52,8 TWh, κυρίως λόγω της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας εναλλακτικών προμηθευτών, κατά κύριο λόγο τον Ιανουάριο και, σε μικρότερο βαθμό, το Μάιο του 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,2%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.


Αντίθετα, δεν έχει υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει επιβάλει προσωρινά χαμηλότερη τιμή, € 42/MWh, για την ενεργειακή συνιστώσα του τιμολογίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (με ισχύ από 16.5.2012) και € 50/MWh για τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (με 3μηνη ισχύ από 10.10.2012). Αναφορικά με το δ’ τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 22,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.


Τα έσοδα


Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.985,2 εκατ. από € 5.513,6 εκατ. το 2011, αυξημένος κατά € 471,6 εκατ. (+8,6%). Στα μεγέθη του 2011 συμπεριλαμβάνονται € 302 εκατ. που αφορούν έσοδα για χρήση Συστήματος Μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα στο 2012 απαλείφονται λόγω απόσχισης του κλάδου Μεταφοράς. Εάν δεν συνυπολογισθεί η επίδραση αυτών των εσόδων για χρήση Συστήματος Μεταφοράς, τότε η αύξηση θα ήταν € 773,6 εκατ. (+14,8%).

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 112,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 28,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2011.


Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 66,7% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 70%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 1.083 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ καθώς και στην αύξηση του μεριδίου παραγωγής των τρίτων (ΑΠΕ – κυρίως Φ/Β- και φυσικού αερίου) στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.


Το δ’ τρίμηνο του 2012, το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας και εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 64,2% της συνολικής ζήτησης από 68,3% το δ’ τρίμηνο του 2011 λόγω και πάλι της μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 51,3% το δ’ τρίμηνο του 2012 ενώ η μέση μείωση στο εννεάμηνο του 2012 ήταν 20,9%.


Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 771,4 εκατ. (+33,1%) σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και δευτερευόντως για αγορές υγρών καυσίμων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στην επίδραση των παρακάτω παραγόντων:
* + € 188,6 εκατ. από την ανάκτηση μεταβλητού κόστους +10% τρίτων παραγωγών.
* + € 143 εκατ. από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο (€ 29,7 εκατ. από επιβάρυνση στην αγορά του καυσίμου της ΔΕΗ και € 113,3 εκατ. από αντίστοιχη επιβάρυνση στην δαπάνη αγοράς ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου τρίτων παραγωγών).
* + € 48,3 εκατ. από το ειδικό τέλος λιγνίτη.


Η αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ, η οποία μερικώς μόνο αντισταθμίστηκε από τη μικρή αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αγορών ενέργειας – χωρίς να συνυπολογίζονται οι εισαγωγές – από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 4.684 GWh (+39,8%) σε σχέση με το 2011.


Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος ανά MWh της ενέργειας που αγοράσθηκε από το Σύστημα αυξήθηκε κατά 25,9%, ενώ η Οριακή Τιμή Συστήματος σημείωσε μείωση κατά 4,6%, καταδεικνύοντας τη σημαντική απόκλιση μεταξύ της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και του τελικού κόστους αγοράς της ενέργειας που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ.


Οι αμοιβές προσωπικού

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 178,8 εκατ. (-14,3%), μεταξύ των δύο περιόδων. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 823 εργαζόμενους, από 20.821 την 31/12/2011 σε 19.998 την 31/12/2012.

Στον αριθμό προσωπικού την 31/12/2012 συμπεριλαμβάνονται 196 εργαζόμενοι του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ και 44 εργαζόμενοι του ασφαλιστικού οργανισμού του προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΔΕΔΔΗΕ και τη Μητρική εταιρεία. Οι παραπάνω εργαζόμενοι (240 συνολικά) δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού του Ομίλου την 31/12/2011. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 2,9%.


Το 2012, το 51,7% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων και αγορών ενέργειας, έναντι 42,3% το 2011, εξέλιξη που σχετίζεται κυρίως με την αύξηση του ποσοστού των δαπανών αγορών ενέργειας σε 28,6% από 19,2% και αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημαντικότατη εξάρτηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ από τη διακύμανση εξωγενώς προσδιοριζομένων παραγόντων. Αντίθετα, η μισθοδοσία που αποτελεί ενδογενώς προσδιοριζόμενο παράγοντα κόστους, συνεχίζει να μειώνεται και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 15,8% των συνολικών εσόδων έναντι 19,9% το 2011.


Η κερδοφορία


Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 30,5 εκατ. έναντι ζημιών € 148,9 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 179,4 εκατ.

Οι θυγατρικές εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 29,4 εκατ, € 35,7 εκατ, και € 9,9 εκατ. αντίστοιχα.


Ζερβός: Παραμένουν οι στρεβλώσεις στην αγορά


Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο, τόσο για την Οικονομία όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά ειδικότερα και για τον ενεργειακό τομέα, πετύχαμε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 27,1% με αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει κέρδη προ φόρων € 95,4 εκατ. έναντι ζημιών € 85,8 εκατ. το προηγούμενο έτος.


Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση του κύκλου εργασιών, τη μείωση της μισθοδοσίας και την επίλυση οικονομικών διαφορών με τη ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι η μείωση της μισθοδοσίας το 2012 έναντι του 2009 ανήλθε σε περίπου € 650 εκατ.


Αντίθετα, στρεβλώσεις που παραμένουν στη λειτουργία της αγοράς, όπως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, επιβάρυναν τα αποτελέσματά μας με € 319,2 εκατ. Το συνολικό κόστος αγορών ενέργειας ανήλθε σε € 92,1/MWh έναντι μεσοσταθμικής Οριακής Τιμής Συστήματος € 56,6/MWh, γεγονός που δείχνει, όπως έχω πει και στο παρελθόν, την απόκλιση μεταξύ της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και του τελικού κόστους αγοράς της ενέργειας που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ. Σημειώνεται επίσης, ότι η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τη φορολογία των καυσίμων ανήλθε σε € 384,4 εκατ.


Το 2012, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την απόσχιση των Δικτύων, ένα δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης των δραστηριοτήτων, καθώς και του αριθμού των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στις δύο νέες θυγατρικές και πραγματοποιήσαμε επενδύσεις, μέσα στο έτος, πάνω από € 800 εκατ.


Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε και τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία η νέα μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι, ισχύος 417MW, ενώ σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος σχετικά με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στη Μεγαλόπολη, ισχύος 811MW.

Τέλος, όσον αφορά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ιλαρίωνα, ισχύος 157MW, μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής, τον Ιούλιο του 2012, έγινε η πλήρωση του ταμιευτήρα και η δοκιμαστική λειτουργία του αναμένεται το β’ εξάμηνο του 2013.


Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πολύ σημαντική θετική εξέλιξη της έγκρισης της ασφαλιστικής κάλυψης δανείου ύψους περίπου € 700 εκατ. από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για τη χρηματοδότηση του έργου «Πτολεμαΐδα V».


Η παροχή της κάλυψης αυτής εκ μέρους ενός Οργανισμού του μεγέθους της Euler-Hermes, ιδίως στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της ΔΕΗ αλλά και στην ίδια την Εταιρεία. Η νέα Μονάδα ισχύος 660 MW θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.


Επίσης, κάτω από συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας, πετύχαμε την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους € 1.1 δισ. και την αποπληρωμή € 383 εκατ, ενώ ταυτόχρονα, τον Δεκέμβριο προχωρήσαμε στην άντληση € 148 εκατ. από την ΕΤΕπ.


Με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες στην οικονομία και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις κύριες προτεραιότητές μας για το 2013 περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης με στόχο την επέκταση του ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και προσπάθεια βέλτιστης διαχείρισης των εισπράξεων και του κεφαλαίου κίνησης και οι περαιτέρω δράσεις για βελτιστοποίηση του κόστους.


Πάρα ταύτα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας στο μέλλον, μόνο μέσα από δράσεις εξορθολογισμού των λειτουργιών και περικοπής κόστους. Είναι απόλυτα αναγκαίο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει δίκαιες αποδόσεις και θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα, που θα συμβάλει στην υλοποίηση στρατηγικής σημασίας επενδύσεων και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων λειτουργικών μας στόχων»

 

Facebook Comments