Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των εταιρειών του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την ισχυρή εγχώρια παραγωγή οδήγησε σε άνοδο των πωλήσεων των εταιρειών το 2011 παρά την οικονομική ύφεση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat στην οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας.

Η άνοδος της αγοράς οφείλεται και στις βελτιωμένες τιμές της τσιπούρας και του λαβρακιού που επικράτησαν τα δύο τελευταία χρόνια, οι οποίες μετά από μια τετραετία ανέκαμψαν λόγω μείωσης της παγκόσμιας προσφοράς. Συγκεκριμένα, το 2012 η μέση τιμή του λαβρακιού διαμορφώθηκε σε €5,10 / κιλό, από €4,20 το 2011, ενώ της τσιπούρας στα €5,08 / κιλό, έναντι €5,40 το προηγούμενο έτος.

Σημαντική εξέλιξη για την αγορά αποτέλεσε η απορρόφηση της INTERFISH Α.Ε. από την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. στις αρχές του 2012. Οι δύο Όμιλοι αναμένεται να αναπτύξουν συνέργειες στη διαχείριση των μονάδων τους. Παράλληλα, στα πλαίσια επέκτασής της σε διεθνείς αγορές, η ΣΕΛΟΝΤΑ ελέγχει πλέον το 79,1% της τουρκικής Fjord Marin Turkey (πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό λαβρακιού και τσιπούρας στην Τουρκία).

Κύριο μειονέκτημα του κλάδου είναι ο ιδιαίτερα εκτεταμένος κύκλος παραγωγής, γεγονός που συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης και ανάγκη βέλτιστης διαχείρισης των χρηματορροών. Σημαντική θεωρείται και η επιβάρυνση των εταιρειών από το κόστος των ιχθυοτροφών, το οποίο τα δύο τελευταία έτη παρέμεινε υψηλό, αλλά και το αυξημένο μεταφορικό κόστος, με συνέπεια τα περιθώρια κερδοφορίας να παραμένουν διαχρονικά χαμηλά.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 102 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

 Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας το 2011 αυξήθηκε κατά 4,7% από το 2010, στα €845,29 εκ. Ωστόσο, η μέση μεταβολή εσόδων ανά εταιρεία ήταν οριακά αρνητική (-0,7%, έναντι -8,7% στο σύνολο της οικονομίας).
 Εξαιρουμένων των υψηλών ζημιών σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, η εξέλιξη των κερδών του δείγματος ήταν γενικά θετική. Μάλιστα, η μέση μεταβολή ΚΠΦ ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε +13,2%, έναντι της μεγάλης πτώσης που παρατηρήθηκε στο ευρύτερο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (-15,4%).
 Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών ενισχύθηκε το 2011 σε 10%, βελτιώνοντας έτσι τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 8,9% και 0,9% αντίστοιχα.
 Η γενική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή στο 1,3 ενώ η άμεση υπολείπεται της μονάδας (0,6). Ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώθηκε στις 109 ημέρες κυρίως λόγω του υψηλού διαστήματος διακράτησης Αποθεμάτων (8 μήνες).
 Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια το 2011 βελτιώθηκε ελαφρώς σε 1,9 προς 1. Ο δείκτης Κάλυψης τόκων ενισχύθηκε σε 2,7 φορές από 2,2 φορές το 2010.
 Η μέση αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RοΕ) το 2011 ανήλθε σε 2,1%, από 1% το 2010, έχοντας ευνοηθεί από τα βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και την ελαφρώς χαμηλότερη επιβάρυνση Τόκων και Αποσβέσεων.

Facebook Comments