Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον όμιλο της Attica Bank στο 12μηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία 192,02 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 249,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2011.

Το ύψος της παραπάνω ζημίας οφείλεται κυρίως στις σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012, καθώς και στην περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψε κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των Ο.Ε.Δ. Η ανταλλαγή αυτή σύμφωνα με το πρόγραμμα (PSI) έλαβε χώρα την 12/03/2012 και συνεπώς η επιπλέον επιβάρυνση σε σχέση με την 31/12/2011 αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2012. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το δωδεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 181,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 249,77 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2011.

 

–         Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 96,3 εκατ. ευρώ.

 

–          Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.

 

–          Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2012 σε 19,9%.

 

–          Σε ότι αφορά την χρήση που έληξε την 31/12/2012 οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 142,9 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 12,5 εκατ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για τη χρήση του 2012 ανέρχεται σε 130,4 εκ. ευρώ έναντι 99,4 εκατ. ευρώ την συγκριτική χρήση του 2011. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 361,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 41% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2011. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 49,8% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

–          Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 358 μ.β. για το δωδεκάμηνο 2012.

 

–          Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 42,1 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 56,6% έναντι του δωδεκαμήνου 2011 ως συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα που έχει ως απόρροια την αδυναμία πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές για την άντληση χαμηλού κόστους ρευστότητας.

 

–          Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 59,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 50,4% έναντι του δωδεκαμήνου 2011.

 

–          Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων αφαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.

 

–          Επίσης σημειώνεται η καθαρή μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 7% περίπου.

 

Δήλωση του προέδρου της Attica Bank, Ιωάννη Γαμβρίλη:

 

«Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την οικονομική – τραπεζική κρίση στην Κύπρο καθώς και τους φόβους που εκφράζονται για την εξάπλωσή της στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, σταθερή επιδίωξη της Attica Bankπαραμένει η διατήρηση των υγιών μεγεθών της, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες στήριξης και παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

 

Η θετική καθαρή θέση παρά τις πολύ αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις, την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την απομείωση των συμμετοχών της Τράπεζας (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια) αντανακλά την προσήλωση της Διοίκησης της Τράπεζας, στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην εν γένει διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων.

 

Με δεδομένη την αβεβαιότητα για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην ευρωζώνη, η Attica Bank έχει ήδη δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να θωρακιστεί κεφαλαιακά και να διαμορφώσει υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που θα της επιτρέψουν την πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ρευστότητα και τη συνακόλουθη πιστωτική επέκταση λαμβανομένου πάντα υπόψη των συνθηκών της περιόδου. 


Δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και των λοιπών μετόχων της, η Attica Bank εξακολουθεί να έχει απαντήσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση και τον κύκλο ύφεσης στον οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση να θέτει τα θεμέλια για μια υγιή, αναπτυξιακή  και αυτόνομη πορεία στο μέλλον.»

Facebook Comments