Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάρτιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Ειδικότερα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε κατά +1,22% ως αποτέλεσμα της σταθερότητας των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,02%) και της ανατίμησης των λοιπών νομισμάτων (+2,24%).

Οι ίδιες περίπου μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε -1,45% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,62% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -0,46% για τα λοιπά νομίσματα.

Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α τρίμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ανήλθαν σε -1,00% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,35% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -1,55% για τα λοιπά νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2012- Μάρτιος 2013, ήταν – 0,43%, -1,37% και +0,37% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.

Εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού.

Δολάριο και Άλλα Νομίσματα εκτός ΕΕ Υποτίμηση ως προς τα περισσότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάρτιο 2013, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ ανατιμήθηκε κατά +3,05%, το φράγκο Ελβετίας κατά +0,26%, το δολάριο Καναδά κατά +1,45%, το δολάριο Αυστραλίας κατά +3,31%, το γιέν Ιαπωνίας κατά +1,15% και το γουάν Κίνας κατά +3,33% με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας που υποχώρησε κατά -0,84%.

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση τεσσάρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -10,80% (γιέν Ιαπωνίας) έως -1,43% (φράγκο Ελβετίας), η ανατίμηση δύο νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +1,20% και γουάν Κίνας: +1,50%), ενώ ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (δολάριο Αυστραλίας: – 0,08%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α τρίμηνο 2013 έναντι του α τριμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση των περισσοτέρων λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -0,70%, φράγκο Ελβετίας: -1,66%, δολάριο Καναδά: -1,41%, δολάριο Αυστραλίας: -2,29% και γιέν Ιαπωνίας: -14,78%) με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας και το γουάν Κίνας που ανατιμήθηκαν κατά +2,09% και +0,63%, αντίστοιχα.

Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2012 – Μάρτιος 2013, διαπιστώνεται η υποχώρηση τριών νομισμάτων (φράγκο Ελβετίας: -1,67%, δολάριο Καναδά: -1,24% και γιέν Ιαπωνίας: -11,47%), η ανατίμηση τριών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +1,83%, κορόνα Νορβηγίας: +0,60% και γουάν Κίνας: +3,38%) και ένα που έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (δολάριο Αυστραλίας: +0,01%).

Νομίσματα χωρών- μελών της ΕΕ Υποτίμηση έναντι των κυριοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάρτιο 2013, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, τρία (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα ανατιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: +1,93%, λίρα Αγγλίας: +0,30% και ζλότι Πολωνίας: +0,33%), τρία υποτιμήθηκαν (κορόνα Τσεχίας: -0,71%, φόριντ Ουγγαρίας: -3,39% και λέι Ρουμανίας: -0,19%), και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,06%).

Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2012 (σωρευτικές μεταβολές), τέσσερα νομίσματα υποτιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από -5,68% (φόριντ Ουγγαρίας) έως -1,46% (ζλότι Πολωνίας), δύο ανατιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: +3,64% και λέι Ρουμανίας: +2,22%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,07%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α τρίμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -2,00% (λίρα Αγγλίας) έως -0,32% (κορόνα Δανίας), με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας και το ζλότι Πολωνίας που ανατιμήθηκαν κατά +4,26%, +1,77%, αντίστοιχα και το φόριντ Ουγγαρίας που έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (+0,02%).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2012- Μάρτιος 2013, παρατηρείται η υποτίμηση του συνόλου σχεδόν των νομισμάτων (κορόνα Δανίας: – 0,27%, λίρα Αγγλίας: -2,96%, ζλότι Πολωνίας: -0,47%, κορόνα Τσεχίας: -3,83%, φόριντ Ουγγαρίας: -3,55% και λέι Ρουμανίας: -0,58%) με εξαίρεση την κορόνα Σουηδίας που ανατιμήθηκε κατά +6,47%.

Facebook Comments