ΤτΕ: Κέρδη 831,1 εκατ. ευρώ το 2013

MarketNews

ΤτΕ: Κέρδη 831,1 εκατ. ευρώ το 2013, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Στα 831,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρήση 2013, έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 817,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.600,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.995,4  εκατ. ευρώ στη χρήση 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 46,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη προσφυγή των τραπεζών σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+2,12% λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ειδικότερα:

    Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2.888,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 49,3%.
    Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, έναντι 71,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
    Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
    Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 30,8%.

Έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 33,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 300,4 εκατ. ευρώ, έναντι 334,1  εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με δαπάνες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ (-7,7%).

Η Τράπεζα μείωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα λειτουργικά της έξοδα. Το σύνολο της μείωσης στην περίοδο αυτή ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ (-31,6%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε σημαντικά ο περιορισμός των δαπανών προσωπικού κατά 60,3 εκατ. ευρώ (-29,1%).

Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2013, κατά 468,8 εκατ. ευρώ.

Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.

Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 6.651,8 εκατ. ευρώ.