Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων

Ημερησία

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Υποχρεωτική διαβούλευση των εργοδοτών και των επιχειρησιακών σωματείων των εργαζομένων πριν από τις ομαδικές απολύσεις, με προληπτική πανοραμική «ακτινογραφία» της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, αιτιολόγηση της αναγκαιότητας περικοπής των θέσεων εργασίας, κριτήρια επιλογής των απολυομένων, αλλά και μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της απόλυσης (αυτασφάλιση, ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ κ.ά.) επιβάλλει η νέα «Χάρτα» που ομόφωνα (!) αποφάσισαν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Η νέα «Χάρτα» είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις σχετικές προβλέψεις της κοινοτικής οδηγίας 98/95 (την οποία επικαλείται η τρόικα στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις που έχουν εστιαστεί στην κατάργηση του υπουργικού «βέτο») και, όπως τόνιζαν στην «Η» τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, τίθεται σε άμεση εφαρμογή, ως νέα διαδικασία για τα αιτήματα ομαδικών απολύσεων, τα οποία θα υποβάλουν στο εξής οι επιχειρήσεις.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η συμφωνία - που έγινε ύστερα από σειρά παρασκηνιακών διαβουλεύσεων του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και της γ.γ. Αννας Στρατινάκη - «κλείδωσε» στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας το οποίο, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων επικύρωσε το νέο πλαίσιο προβλέποντας την υποχρεωτική κατάθεση «φακέλου» με τα στοιχεία της επιχείρησης, σχεδίου για τις ομαδικές απολύσεις και πρακτικών διαβούλευσης, για όλα τα παραπάνω, μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αναλυτικά:

1. ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ο οποίος θα περιέχει ενδεικτικά:

i) Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, για τη θέση της στην αγορά και τις προοπτικές βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της συνοδευόμενη από α) στοιχεία του ισολογισμού και προϋπολογισμού της, β) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και αποδεικτικά ρύθμισης των σχετικών υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχουν οφειλές, γ) τυχόν δανειακές υποχρεώσεις αποδεικνυόμενες με σχετικές βεβαιώσεις από τον αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό φορέα και λοιπές απαιτήσεις τρίτων, δ) τυχόν απαιτήσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, ε) τυχόν χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους και στοιχεία για τη ροή της εφαρμογής τους και των όρων τους, ή πρόσφατη τυχόν συμμετοχή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ιδίως σε σχέση με την απασχόληση.

ii) Στοιχεία της στελέχωσης της επιχείρησης και του κόστους εργασίας κατά την τελευταία τριετία σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα και το ετήσιο κόστος εργασίας καθώς και στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης με αναφορά στη : α) ειδικότητα - προσόντα εκπαίδευσης, β) είδος σύμβασης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, γ) οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος- άγαμος- προστάτης μονογονεϊκής οικογενείας ή εργαζόμενος με σύζυγο ή τεκνό που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.), δ) αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης και είδος της σύμβασης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση και χρόνος έναρξης και λήξης αυτής.

iii) Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των ομαδικών απολύσεων με αναφορά: α) στον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που προσλήφθηκαν ή απολυθήκαν στην τελευταία τριετία, β) τυχόν διαρθρωτικά μέτρα της απασχόλησης που έχουν ληφθεί στην τελευταία τριετία π.χ. μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής, εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, γ) επίπτωση της εφαρμογής των ομαδικών απολύσεων στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τις προοπτικές ανάπτυξής της, δ) εκτιμήσεις για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

2. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ που θα πρέπει να παρουσιάζει:

i) Τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που προτείνεται να απολυθούν.

ii) Τα κριτήρια επιλογής των ομαδικά απολυομένων.

iii) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ομαδικών απολύσεων.

iv) Προτεινόμενα μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης όπως : α) προτεινόμενα ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης β) διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, γ) ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας ή των ομαδικώς απολυομένων, δ) δυνατότητες, μέθοδοι και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψη των ομαδικώς απολυομένων.

3. ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ με αναφορές:

i) Στον τόπο και το χρόνο συναντήσεων της διαβούλευσης.

ii) Στους μετέχοντες ως εκπρόσωπους της επιχείρησης και ως εκπροσώπους των εργαζομένων.

iii) Στα στοιχεία πληροφόρησης των εκπρόσωπων των εργαζομένων εκ μέρους του εργοδότη όπως αναφέρονται στα σημεία 1 και 2.

iv) Σε τυχόν λοιπά στοιχεία πληροφόρησης του εργοδότη προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

v) Στοιχεία, υπομνήματα, εναλλακτικές προτάσεις κ.λπ. που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, και

vi) Την έκβαση της διαβούλευσης με τυχόν συνοπτική τοποθέτηση των απόψεων των μερών.

ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ

Με βάση το ν.3863/10 ομαδικές θεωρούνται οι απολύσεις που ξεπερνούν στον μήνα:

1.Τους 6 εργαζομένους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 20 – 150 εργαζομένους.

2.Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζομένους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους.

3.Ελεύθερες (χωρίς όριο) είναι οι απολύσεις σε επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 20 ατόμων.

Σε άμεση εφαρμογή - και ανεξάρτητα από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την τρόικα - οι νέοι κανόνες για τους εργοδότες και τα επιχειρησιακά σωματεία των εργαζομένων, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που ομόφωνα συμφώνησαν χθες το υπουργείο Εργασίας, η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Η συμφωνία -που έγινε ύστερα από σειρά παρασκηνιακών διαβουλεύσεων του υπουργού Εργασίας Γ.Βρούτση και της γ.γ. Αννας Στρατινάκη- «κλείδωσε» στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

ΣΕΒ «Η απόφαση του ΑΣΕ για τις ομαδικές απολύσεις ισορροπεί αποτελεσματικά τις κοινωνικές ανάγκες με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις στην αγορά», σχολίασε ο ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας ότι «η διάσωση επιχειρήσεων που μπορούν ακόμη να προσφέρουν προστιθέμενη αξία μέσα από αναδιάρθρωση της παραγωγικής τους διαδικασίας ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές αποτελεί διακύβευμα της σημερινής συγκυρίας»