Εθνική: Στα €809 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013

MarketNews

Εθνική: Στα €809 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Καθαρά κέρδη ύψους 809 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με ζημιές ύψους 2,140 δισ. ευρώ το 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το επίτευγμα συνετέλεσε η βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, ο αντιλογισμός απομειώσεων του έτους 2012 που αφορούσαν απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και η εξάλειψη των υψηλών διαπραγματευτικών ζημιών του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 439 εκατ. ευρώ, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το β΄ εξάμηνο του έτους, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 32 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 65 εκατ. ευρώ το 2012. 

Τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 50% σε ετήσια βάση, στα 1,551 δισ. ευρώ. 

Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις (+1% σε ετήσια βάση), καθώς υπήρξε σημαντική περαιτέρω περιστολή δαπανών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, αντισταθμίζοντας την άνοδο των δαπανών στην αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας (άνοιγμα 93 νέων καταστημάτων της Finansbank κατά τη διάρκεια του έτους). Πιο συγκεκριμένα, οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν πτώση κατά 8% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενες από την εφαρμογή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1.7.2013. Συνολικά, οι εγχώριες δαπάνες μειώθηκαν κατά 5%. Επίσης και στη ΝΑ Ευρώπη, συνεχίστηκε η περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-4% σε ετήσια βάση), παρά το σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό της περιοχής.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στις νέες επισφάλειες ενισχύεται, ενώ αντιστροφή της τάσης σημειώθηκε κατά το δ΄ τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη, όπου σημειώθηκαν επανεισπράξεις ύψους €47 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σε επίπεδο Τράπεζας σημείωσαν πτώση κατά 57% σε ετήσια βάση στα €1,5 δισ. κατά το 2013, ενώ κατά το 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε €3,6 δισ. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 36%, ύψους 1,627 δισ. ευρώ, έναντι 2,532 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο και την Τράπεζα βελτιώθηκε στο 56%, έναντι 54% ένα έτος νωρίτερα, που αποτελεί τον υψηλότερο δέκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων της αγοράς. Επιπλέον, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε 22,5%, έναντι 19,0% ένα έτος νωρίτερα. 

Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσε το δείκτη ρευςτότθτασ (δάνεια : καταθέσεις) στο 97%, έναντι 108% το Δεκέμβριο του 2012. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 90% -βελτιωμένος κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της ΕΤΕ και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 99%, βελτιωμένος κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ από τα προ κρίσης επίπεδα. Στην Τουρκία, η αύξηση των καταθέσεων κατά 16% ετησίως υπερέβη την αύξηση των δανείων (+13% ετησίως), ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο μείγμα των καταθέσεων, μέσω ενίσχυσης κατά 65% σε ετήσια βάση των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως. 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 10,3%, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι μεθοδολογικές αλλαγές στο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού της Finansbank και το όφελος από τη συμφωνία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, έφτασε το 11,2%. Ο δείκτης περιλαμβάνει χαμηλή επιβάρυνση από μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημίες από την τουρκική λίρα κατά 24 μ.β. το δ΄ τρίμηνο. Θετικά συνεισέφερε η κερδοφορία του έτους, η μικρή κεφαλαιακή ενίσχυση των νεοαποκτηθεισών τραπεζών FBB και Probank, καθώς και το όφελος από την πώληση της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων Εθνική Πανγαία.

Αποτελέσματα δ΄ τριμηνου

Σε επίπεδο δ΄ τριμήνου, ο όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 547 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που καταδεικνύει τη σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος.

Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου το δ΄ τρίμηνο συνέχισαν να ανακάμπτουν τόσο στην Ελλάδα (+5%) όσο και στη ΝΑ Ευρώπη (+6%), ενώ επέδειξαν εξαιρετική ανθεκτικότητα στην Τουρκία (-1% σε τοπικό νόμισμα).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς ανέφερε τα εξής:

"H τάση επανόδου της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, μετά τη βαθύτατη εξαετή ύφεση, ενισχύεται σαφώς από την ισχυρή βελτίωση των δεικτών οικονομικής δραστηριότητας. Βασική κινητήρια δύναμη για την επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η συνεχής βελτίωση των συνθηκών στον επιχειρηματικό τομέα. Η Εθνική Τράπεζα, πρωτοστατεί και πάλι σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Το 2013 ήταν κερδοφόρο για τον Όμιλο της Εθνικής τόσο σε επίπεδο λειτουργικών όσο και καθαρών κερδών στις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες. Η συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επέτρεψε τη μείωση του κόστους κινδύνου της χώρας και τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, καθώς οι νέες επισφάλειες στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο μειώθηκαν περαιτέρω το δ΄τρίμηνο, με αποτέλεσμα την οριακή μόνο επιδείνωση του δείκτη καθυστερήσεων. Άλλωστε, τα αποτελέσματα της άσκησης της Blackrock κατέδειξαν τη σαφή υπεροχή της Τράπεζας αναφορικά με την πρόβλεψη δυνητικών ζημιών του εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων.

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, με τις θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης να επιστρέφουν στην κερδοφορία και τη Finansbank να επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή στις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην Τουρκία, συμβάλλοντας θετικά στην κερδοφορία. Βασική στρατηγική μας και για την επόμενα χρόνια αποτελεί η επίτευξη διατηρήσιμης και διαχρονικής οργανικής κερδοφορίας. Η ικανότητα της Εθνικής να το επιτύχει επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα αποτελέσματα του 2013.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να προβαίνει σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαιακών του αποθεμάτων με σειρά ενεργειών που σκοπεύουν στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών έτσι όπως προέκυψαν από την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, με σημαντική ρευστότητα, ποιοτικά θωρακισμένο χαρτοφυλάκιο και οργανική-διατηρήσιμη κερδοφορία, η Εθνική θα συνεχίσει το διαχρονικό της ρόλο ως του βασικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας".