Είναι νόμιμη η εγγύηση μόλις 1 έτους στα κινητά τηλέφωνα;

Βαονάκης Ιωάννης

Είναι νόμιμη η εγγύηση μόλις 1 έτους στα κινητά τηλέφωνα;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Κατά την αγορά τεχνολογικών προϊόντων και ειδικότερα σύγχρονων κινητών τηλεφώνων (smartphones), ο πωλητής μνημονεύει κατά κανόνα την ύπαρξη εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι μόλις ενός (1) έτους. Είναι όμως η συγκεκριμένη διάρκεια της εγγύησης σύμφωνη με τον Νόμο ή μήπως ο καταναλωτής- αγοραστής της συσκευής έχει περαιτέρω δικαιώματα; Και αν ναι, ποια είναι αυτά;

Καταρχήν, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο προστασίας Καταναλωτή και εν προκειμένω το άρθρο 5 παρ. 3 ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3043/2002 που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας (της 1999/44/ΕΚ), η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προίόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Έτσι, καταρχήν δεν ορίζεται συγκεκριμένη ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης, αλλά αναφέρεται ρητά ότι αυτή θα πρέπει να είναι εύλογη.

Ωστόσο, με το άρθρο 5 παρ. 5 του ίδιου ως άνω Νόμου (ν. 2251/1994) ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Ανατρέχοντας στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα στο άρθρο 540 αυτού, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας (δηλαδή μεταξύ άλλων αν το πωλούμενο αντικείμενο δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή ή δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης) ο αγοραστής δικαιούται κατ` επιλογήν του χωρίς να δεσμεύεται από την σχετική σειρά:

1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή

2. να μειώσει το τίμημα ή

3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν και να ζητήσει τα χρήματά του πίσω), εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Μάλιστα, η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μέσα σε δύο (2) έτη από την ημέρα της πώλησης, όταν και παραγράφονται, σύμφωνα με το άρθρο 554 ΑΚ.

Δηλαδή, πρακτικά, ο καταναλωτής που αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή τεχνολογίας αιχμής, δικαιούται μέχρι και 2 έτη μετά την αγορά τους, να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του κατά του πωλητή, εφόσον το αντικείμενο που αγόρασε παρουσιάζει συγκεκριμένο πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας υπαιτιότητας όχι του ίδιου του καταναλωτή αλλά του πωλητή, ανεξάρτητα από την διάρκεια εγγύησης που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Τεκμαίρεται εκ του Νόμου ότι το πραγματικό ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας υφίσταται αν παρουσιαστεί μέσα σε ένα εξάμηνο από τον χρόνο της πώλησης, ενώ από τον έβδομο μήνα και μετά θα πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξή της.

Περαιτέρω, δεν αποκλείεται, υπό προϋποθέσεις, και η αξίωση του καταναλωτή-αγοραστή για αποζημίωσή του από τον πωλητή.

Συνεπώς, στην πράξη τα δικαιώματα του καταναλωτή δεν περιορίζονται στην παρεχόμενη εγγύηση ενός (1) μόνο έτους για κινητά τηλέφωνα ή κάθε άλλο προϊόν τεχνολογίας αιχμής, καθώς για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο καταναλωτής-αγοραστής, μπορεί, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις που θεμελιώνονται καταρχήν από το Ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και από το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και τον Αστικό Κώδικα, να ασκήσει τα παραπάνω νόμιμα δικαιώματά του μέχρι και δύο (2) έτη μετά την αγορά εν είδει «νόμιμης εγγύησης».