Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €81 εκατ. στο 6μηνο

MarketNews

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €81 εκατ. στο 6μηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Καθαρά κέρδη ύψους 81 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Κύπρου στο εξάμηνο.  Ειδικότερα, τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ανήλθαν στα €81 εκατ.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €50 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €31 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €546 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,12%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €279 εκατ. (σε σύγκριση με €267 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,26% (σε σύγκριση με 3,99% το πρώτο τρίμηνο του 2014).

Τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €650 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €310 εκατ., σε σύγκριση με €340 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €31 εκατ. σε σύγκριση με €73 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013 (συνολικά €32 εκατ.).

Τα κέρδη της τράπεζας πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €405 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €189 εκατ., σε σύγκριση με €216 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €329 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,5% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €183 εκατ., (σε σύγκριση με €146 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014) αντιπροσωπεύοντας το 2,8% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη βάση, (σε σύγκριση με 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2014).

Το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, (δηλ. τις εργασίες στην Ουκρανία, την επένδυση στη ρουμάνικη Banca Transilvania, τα δάνεια στη Σερβία και την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία), ανήλθε σε €60 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Ισολογισμός

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο 11,3% στις 30 Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με 10,6% στις 31 Μαρτίου 2014. Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις, ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) αυξάνεται στο 15,1%, σημαντικά πιο πάνω από τις περισσότερες αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Στις 30 Ιουνίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €25,3 δις και €13,8 δις αντίστοιχα, και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% (σε σύγκριση με 151% στις 31 Μαρτίου 2014 και με 145% στις 31 Δεκεμβρίου 2013).

Ο δανεισμός από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί κατά €720 εκατ. σε €8,78 δις στις 30 Ιουνίου 2014, από €9,51 δις στις 31 Μαρτίου 2014 και €9,56 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε στα €1,4 δις στις 30 Ιουνίου 2014. Μετά τις 30 Ιουνίου 2014, ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά €450 εκατ. και ο δανεισμός από τον ELA μειώθηκε επιπλέον κατά €100 εκατ.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 1,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και ανήλθαν σε €12.591 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014, (σε σύγκριση με 12.756 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2014 και με €13.003 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013), αντιπροσωπεύοντας το 49,8% του συνόλου των δανείων.

Αναπροσαρμόζοντας τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών για την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και των δανείων στη Σερβία, υπήρξε αύξηση κατά €0,4 δις στα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών που αντανακλά την οικονομική ύφεση που επικρατεί στην Κύπρο, καθώς και το δυσχερές νομικό περιβάλλον που δεν επιτρέπει στην Τράπεζα να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με τους δανειολήπτες. Το ποσοστό
κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις παρέμεινε στο 39%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.

O John Patrick Hourican, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, δήλωσε: 

«To δεύτερο τρίμηνο του 2014 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Το κέρδος μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και το κέρδος μετά τη φορολογία, για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ανήλθε σε €78 εκατ. και σε €81 εκατ., αντίστοιχα. H κερδοφορία από τις δραστηριότητες στην Κύπρο, που αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, ήταν σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με τη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος, στηρίζοντας τις προσπάθειές μας για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2014, τα Περιουσιακά Στοιχεία μειώθηκαν κατά €0,8 δις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο 11,3%. Παρά την πλήρη άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων εντός Κύπρου από τις 30 Μαΐου 2014, η καταθετική μας βάση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Η βελτιωμένη ρευστότητα της Τράπεζας, επέτρεψε την αποδέσμευση του τελευταίου μέρους των εμπρόθεσμων καταθέσεων που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013 και οι οποίες έληξαν στις 31 Ιουλίου 2014. Η ενοποίηση των συστημάτων με την πρώην Λαϊκή Τράπεζα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις αρχές Ιουνίου 2014, διασφαλίζοντας την παροχή ομοιόμορφης εξυπηρέτησης προς όλους τους πελάτες μας.

Η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΑΧ) είναι σε πλήρη λειτουργία και στελεχωμένη με περίπου 500 άτομα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά ένα χαρτοφυλάκιο μεγάλων και προβληματικών δανείων ύψους €11,4 δις. Παρά το δυσχερές νομικό περιβάλλον, η Διεύθυνση έχει επιτύχει κάποια σημαντικά πρώτα βήματα.

Αναμένουμε την έγκριση από τους υφιστάμενους μετόχους στην αυριανή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δις που θα αποτελέσει ορόσημο για την Τράπεζα. Η αύξηση κεφαλαίου θα ενισχύσει τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) στο 15,1%, κατατάσσοντας την Τράπεζα στην κατηγορία των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων τραπεζών στην Ευρώπη. Η επιτυχία της ιδιωτικής τοποθέτησης μεταξύ θεσμικών επενδυτών από την Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και είμαστε ικανοποιημένοι με το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον κατά την δεύτερη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η σκόπιμη ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης, θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και θα αυξήσει τις επιλογές μας για χρηματοδότηση με στόχο την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας. Θα μας επιτρέψει επίσης να στηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, προσφέροντας τη βέλτιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και προσθέτοντας αξία στους μετόχους μας.»