ΤτΕ: Πτώση των επιτοκίων καταθέσεων το Μάρτιο

MarketNews

ΤτΕ: Πτώση των επιτοκίων καταθέσεων το Μάρτιο

Πτώση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,06 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,49% παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 0,44%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,72%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Μάρτιο του 2013, στο 14,78%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,96%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε περαιτέρω άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,56%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 18 μονάδες βάσης στο 7,18% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,25% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε μικρή πτώση 4 μονάδων βάσεως στο 5,80%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,18%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Μάρτιο του 2013, στο 5,78%.

Μείωση των επιτοκίων και στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, πτώση παρουσίασε τον Μάρτιο και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 2,90 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασαν πτώση κατά 5 και 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,51% και 4,31% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε οριακή μεταβολή και διαμορφώθηκε στο 3,19%. Οριακή μεταβολή παρουσίασε και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, που διαμορφώθηκε στο 6,03%, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,80%.

Το Μάρτιο του 2013, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε στο 2,93%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,83%.