Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;

Βαονάκης Ιωάννης

Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων και ο ορισμός πλειστηριασμών γι’ αυτά, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και ηλεκτρονικών. Με την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015, έχουν αποψιλωθεί οι δυνατότητες άμυνας των οφειλετών, με κυριότερη αλλαγή την κατάργηση της δυνατότητας άσκησης αίτησης αναστολής στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και στο επίπεδο του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υφίσταται σημαντικά μέσα άμυνας του οφειλέτη, τα κυριότερα εκ των οποίων, με απλουστευτική προσέγγιση, είναι, επιγραμματικά, τα εξής:

Α. Η Ανακοπή κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί το βασικότερο αμυντικό ένδικο βοήθημα στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και ασκείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. Η συγκεκριμένη ανακοπή αφορά σε αντιρρήσεις του οφειλέτη κατά της απαίτησης ή σε ελαττώματα της αναγκαστικής εκτέλεσης από την σύνταξη της επιταγής μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Με την συγκεκριμένη ανακοπή επιδιώκεται η ακύρωση των επιμέρους πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (επί παραδείγματι της επιταγής προς πληρωμή, της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής) και, συνακόλουθα, και του ορισθέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Η απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε χρόνο προγενέστερο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και, επ’ αυτής, και αίτηση αναστολής ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 937 παρ. 1 εδ. β΄ΚΠολΔ.

Β. Η Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται, ιδίως, η διόρθωση της περιγραφής του κατασχεθέντος ακινήτου και, κατά συνέπεια, και της εκτιμηθείσας αξίας αυτού και συνεπώς και της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί, με βάση τους ισχυρισμούς, τα αποδεικτικά μέσα και το σχετικό αίτημα του οφειλέτη.

Η συγκεκριμένη ανακοπή θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού και η επ’ αυτής απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο την 12η μεσημβρινή της όγδοης πριν τον πλειστηριασμό ημέρας και να αναρτηθεί με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Γ. Η Αίτηση Αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 1000 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται η Αναστολή του πλειστηριασμού για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και υπάρχει βάσιμη προσδοκία ότι είτε ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει τον επισπεύσδοντα στο διάστημα αυτό είτε μπορεί, αν περάσει αυτό το διάστημα, να επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηριάσμα.

Η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού και η επ’ αυτής απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο την 12η μεσημβρινή της προηγούμενης από τον πλειστηριασμό Δευτέρας, ενώ η αναστολή χορηγείται υπό τον όρο καταβολής των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού και του ¼ τουλάχιστον του οφειλόμενου κεφαλαίου στον επισπεύδοντα.

Πλην των ανωτέρω και ιδίως με δεδομένη την κατάργηση, ως προαναφέρθηκε, της αναστολής στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, είτε η άσκηση αίτησης αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ με αίτημα προσωρινής διαταγής, εφόσον ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με βάση εκτελεστό τίτλο που αποτελεί διαταγή πληρωμής και έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή μετά την πρώτη επίδοσή της η οποία και εκκρεμεί στον πρώτο βαθμό είτε σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 4 ΚΠολΔ εφόσον η προαναφερθείσα ανακοπή έχει απορριφθεί και έχει ασκηθεί έφεση κατά της απορριπτικής είτε, με βάση την νομολογία, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα οποία, όπως και η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της κατακυρωτικής έκθεσης μετά τον πλειστηριασμό, θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόμενο άρθρο.

Σε κάθε περίπτωση, στο παρόν άρθρο παρατίθενται σε γενικές γραμμές οι δυνατότητες του οφειλέτη, ο οποίος θα πρέπει, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί αντίγραφο από το απόγραφο του εκτελεστού τίτλου ή και κατασχετήρια έκθεση να απευθυνθεί στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του για να αποφασίσουν ποια ή ποιες από τις ανωτέρω δυνατότητες που του δίνει ο Νόμος θα πρέπει να λάβουν χώρα στην περίπτωσή του.