ΕΤΕ-Eurobank: Σύσταση συντονιστικής επιτροπής ενοποίησης

MarketNews

ΕΤΕ-Eurobank: Σύσταση συντονιστικής επιτροπής ενοποίησης

Στην προετοιμασία της ενοποίησης των δύο οργανισμών και των θυγατρικών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προχωρούν άμεσα η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, μετά την απόκτηση ποσοστού 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης από την πρώτη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της στρατηγικής απόφασης της ενοποίησης των δύο τραπεζών είναι να τεθούν οι βάσεις προκειμένου το ενιαίο σχήμα να πετύχει την επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίησή του, την ενίσχυση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, τη συγκράτηση των επισφαλειών και την επίτευξη σημαντικών συνεργειών ύψους  περίπου 3 δισ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτής της σημαντικής διαδικασίας ορίζονται η Συντονιστική Επιτροπή Ενοποίησης (Integration Steering Committee) και το Γραφείο Ενοποίησης Ομίλου (Group Integration Management Office).

Συντονιστική Επιτροπή Ενοποίησης (Integration Steering Committee)

H Συντονιστική Επιτροπή Ενοποίησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του έργου της ενοποίησης. Ορίζει τους κύριους στόχους και τις στρατηγικές για την ενοποίηση των δύο οργανισμών, παρακολουθεί την πρόοδο των σχετικών εργασιών, και λαμβάνει τις κύριες αποφάσεις. Αποτελείται από κορυφαία στελέχη που προέρχονται τόσο από την Εθνική Τράπεζα όσο και από την Eurobank και το κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για την ενοποίηση συγκεκριμένων χώρων.

Συγκεκριμένα, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ενοποίησης ορίζονται οι:

Αλέξανδρος Τουρκολιάς (Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Ενοποίησης)
Πέτρος Χριστοδούλου
Μιχάλης Κολακίδης
Δημήτρης Δημόπουλος
Σταύρος Ιωάννου
Φωκίων Καραβίας
Παύλος Μυλωνάς
Δαμιανός Χαραλαμπίδης
Πόλα Χατζησωτηρίου

Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Ενοποίησης θα συμμετέχουν, επίσης, οι εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  και του monitoring trustee, Χαράλαμπος Μάκκας και Βασίλης Καζάς αντίστοιχα.

Γραφείο Ενοποίησης Ομίλου (Group Integration Management Office)

Το Γραφείο Ενοποίησης Ομίλου υποστηρίζει το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής, και συντονίζει σε καθημερινή βάση τις εργασίες ενοποίησης. Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών των Ομάδων Ενοποίησης που θα λειτουργούν σε κάθε χώρο, διαχειρίζεται θέματα για τα οποία απαιτείται συνεργασία δύο ή περισσότερων Ομάδων, και αναδεικνύει ζητήματα προς συζήτηση και απόφαση στη Συντονιστική Επιτροπή.

Το Γραφείο Ενοποίησης υποστηρίζεται από δύο Ομάδες Συντονισμού για τις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες με επικεφαλής από την Εθνική Τράπεζα (Domestic Coordinator) και την Eurobank (International Coordinator) αντίστοιχα.

Εταιρείες Συμβούλων

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια ενοποίησης υποστηρίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες συμβούλων οι οποίες προσφέρουν διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία από παρόμοια έργα, συγκεκριμένα:

  • McKinsey & Company: Στρατηγικός σχεδιασμός της ενοποίησης εγχώριων δραστηριοτήτων
  • The Boston Consulting Group (BCG): Στρατηγικός σχεδιασμός της ενοποίησης διεθνών δραστηριοτήτων
  • Accenture: Σχεδιασμός της ενοποίησης λειτουργικών διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων