ΕΑΕΕ: Μείωση 13,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο τρίμηνο

MarketNews

ΕΑΕΕ: Μείωση 13,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο τρίμηνο

Κατά 13,2% μειώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την παραγωγή ασφαλίστρων του πρώτου τριμήνου του 2013.

Η μείωση στην παραγωγή ζωής φθάνει στο 23,6% λόγω κυρίως της μεγάλης πτώσης της παραγωγής των κλάδων ζωής που είναι συνδεμένοι με επενδύσεις (-60%).

Η παραγωγής στους γενικούς κλάδους έχει μειωθεί κατά 4,5% με την μείωση στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να φθάνει το 8,8%.

Σε ότι αφορά στις επιστροφές λόγω ακυρώσεων συμβολάιων στις ασφαλίσεις περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών), οι επιστροφές συνεχίζουν να κινούνται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που κινούνταν το 2012, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο το μήνα Φεβρουάριο.

Στο σύνολο των κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών, με εξαίρεση το Φεβρουάριο, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινούνται χαμηλότερα από τους αντίστοιχους μήνες του 2012. Ειδικότερα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων), οι επιστροφές ασφαλίστρων κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2012 ενώ μειώθηκαν το Μάρτιο.

Στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις παρατηρήθηκε μείωση των επιστροφών ασφαλίστρων και σταθεροποίησή τους.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ, ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,4% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 92,5%).

Οι παραπάνω επιχειρήσεις είχαν συγκεντρώσει παραγωγή της τάξης του 95,4% σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011.

Αναλυτικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής είχαν μερίδιο αγοράς 99,3% και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 92,5%.

Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έφτασε το 1,0 δισ. € και αναλύεται σε 40,1% στις ασφαλίσεις Ζωής και 59,9% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με παραγωγή πάνω από 290 εκατ. € και 47,6% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως με 108 εκατ. € και 17,7% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών.

Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 65 εκατ. € (10,6% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 46 εκατ. € (7,6% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 23 εκατ. € (3,8% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 356 εκατ. € και ποσοστό 58,2% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι 9,2%.

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 165 εκατ. €, η οποία αντιστοιχεί στο 27,1% του συνόλου. Η αύξησή τους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι 9,5%.

Σε ότι αφορά στο ποσοστό μεταβολής στην παραγωγή των ασφαλίστρων από το 2012 στο 2013 για τους κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών: σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2012, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 4,5%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-11,0%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-8,8%) και πιστώσεων (-42,4%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσαν και οι τρεις κλάδοι περιουσίας, πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως +5,1%, λοιπές ζημίες αγαθών +20,3% και διαφόρων χρηματικών απωλειών +12,9%.

Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 23,6%. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι ασφαλίσεων Ζωής κινήθηκαν πτωτικά εκτός του κλάδου Υγείας, ο οποίος αυξήθηκε κατά 18,0% και του κλάδου Κεφαλαιοποίησης