ΟΠΑΠ: Πτώση 70,5% στα καθαρά κέρδη του α΄3μηνου

MarketNews

ΟΠΑΠ: Πτώση 70,5% στα καθαρά κέρδη του α΄3μηνου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Οριακά χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών ανήλθαν τα καθαρά κέρδη και τα έσοδα του ΟΠΑΠ στο α΄ τρίμηνο. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του οργανισμού διαμορφώθηκαν στα 38,9 εκατ. ευρώ, έναντι προσδοκιών για 39,9 εκατ. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, τα κέρδη του ΟΠΑΠ εμφανίζουν κάμψη 70,5%.

Τα έσοδα του ΟΠΑΠ ανήλθαν στα 869 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, έναντι μέσης πρόβλεψης για 900 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του οργανισμού ανήλθαν στα 57,6 εκ. ευρώ έναντι 184,4 εκ. ευρώ το περυσινό Q1, εμφανίζοντας κάμψη 68,8% λόγω της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013

Τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού ανέρχονται στα 498,5 εκ. ευρώ. 

Η Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο της καθαρής κερδοφορίας για το έτος στα 116 εκ. ευρώ όπως παρουσιάστηκε στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας.

Οι συνολικές πωλήσεις στο α’ τρίμηνο 2013, μειώθηκαν κατά 18,4% στα 869,3 εκ. ευρώ, έναντι 1.065,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της πενθήμερης απεργίας των πρακτόρων τον Ιανουάριο, μιας λιγότερης μέρας λειτουργίας για το τρίμηνο και της αρνητικής επίδρασης από τη φορολόγηση στα κέρδη των παικτών από το 1ο ευρώ, που τροποποιήθηκε την 1η Απριλίου.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στο α’ τρίμηνο 2013 τα 57,6 εκ. ευρώ από 184,4 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2012. Η ανωτέρω πτώση κατά 68,8% οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην μείωση του μεικτού κέρδους (λόγω της επιβολής φόρου 30% ή ποσού 85,5 εκ. ευρώ επί των καθαρών εσόδων από 1/1/2013), αντισταθμιζόμενη μερικώς από το χαμηλότερο ποσοστού διανομής κερδών του παιγνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Τα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου 2013 μειώθηκαν στα 38,9 εκ. ευρώ, από 131,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εμφανίζοντας θετική επίδραση από χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4,8 εκ. ευρώ έναντι χρηματοοικονομικών εξόδων ύψους 6,9 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012, επηρεαζόμενα όμως αρνητικά από τον υψηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στην εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 28,0%, στα 309,5 εκ. ευρώ έναντι 429,7 εκ. ευρώ. Η μείωση ήταν αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 27,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων στο α’ τρίμηνο του 2013, μειώθηκαν κατά 11,9% σε 559,8 εκ. ευρώ, από 635,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 480,8 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Το συνολικό κόστος πωλήσεων στο α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 781,9 εκ. ευρώ, έναντι 853,5 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένο κατά 8,4%.

Οι συνολικές αποδόσεις κερδών στους νικητές όλων των παιχνιδιών, στο α’ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 20,8% στα 566,7 εκ. ευρώ, έναντι 715,9 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Σε ότι αφορά το ποσοστό των αποδόσεων στους νικητές (payout) όλων των παιχνιδιών, μειώθηκε σε 65,2% έναντι 67,2%, στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ειδικότερα, το ποσοστό των αποδόσεων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκε στο 63,6% έναντι 70,0% το α’ τρίμηνο του 2012, σε αντίθεση με το ποσοστό των αποδόσεων στο ΚΙΝΟ, το οποίο αυξήθηκε σε 69,3% από 68,7% το α’ τρίμηνο 2012.

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης στο α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 29,4 εκ. ευρώ από 28,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Τα έξοδα χορηγιών για την εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ τα έξοδα διαφήμισης μειώθηκαν συνολικά κατά 7,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για το α’ τρίμηνο του 2013 έφτασαν τα 8,1 εκ. ευρώ, από 7,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω μη επαναλαμβανόμενων αμοιβών συμβούλων σε σχέση με την απόκτηση νέων αδειών.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του 2013 έφτασαν τα 3,4 εκ. ευρώ, από 2,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της απομείωσης των καταθέσεων των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD & ΟΠΑΠ SPORTS LTD κατά 2,1 εκ. ευρώ.


Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α’ τρίμηνο 2012 μειώθηκαν στα 133,9 εκ. ευρώ από 169,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 21,0%, καθώς η ταμειακή εκροή σε σχέση με τη φορολόγηση επί των καθαρών εσόδων για το τρίμηνο, πραγματοποιήθηκε το β’ τρίμηνο του 2013.


Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι συνολικές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο α’ τρίμηνο 2013 είναι αρνητικές στα 2,7 εκ. ευρώ, επηρεαζόμενες από την εκροή ποσού 7,2 εκ, ευρώ για αγορά παγίων, και την εισροή ποσού 4,5 εκ. ευρώ από πιστωτικούς τόκους.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες έφτασαν τα 0,3 εκ. ευρώ από 4,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.


3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η αρνητική επίδραση από έκτακτους παράγοντες που επηρέασαν τα μεγέθη του α’ τριμήνου (απεργία πρακτόρων, μια λιγότερη μέρα λειτουργίας για το τρίμηνο καθώς και η αρνητική επίδραση από τη φορολόγηση στα κέρδη των παικτών) συμπεριελήφθη μερικώς στην παρουσίαση που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2013.

Επιπλέον, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δυσμενές, καθώς το ΑΕΠ α’ τριμήνου μειώθηκε κατά 5.3% και οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15% το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013. Παρόλα αυτά, έπειτα από τη νέα αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης των κερδών των παικτών που δημοσιεύτηκε στις 5.4.2013, η Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο της καθαρής κερδοφορίας για το έτος στα 116 εκ. ευρώ όπως παρουσιάστηκε στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας.


4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πώληση ποσοστού 33% της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ολοκλήρωσε το διεθνή διαγωνισμό για τη πώληση του 33% της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η κοινοπραξία EMMA DELTA, κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό τίμημα στα 652 εκ. ευρώ. Αναμένονται πλέον οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.


Τροποποίηση φορολόγησης κερδών των νικητών

Σύμφωνα με το νόμο 4141/2013 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Μαρτίου τροποποιήθηκε η φορολόγηση των κερδών των παικτών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς που ισχύει από 1η Απριλίου, η φορολογία των κερδών διαμορφώνεται στο 0% για τα κέρδη των παικτών κάτω των 100 ευρώ, 15% για τα κέρδη των παικτών μεταξύ 100 και 500 ευρώ και 20% για τα κέρδη των παικτών από 500 ευρώ και άνω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για το νόμο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών.


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Διανομή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την Πέμπτη 07.03.2013 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21.06.2013, τη διανομή για τη χρήση 2012 συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.06.2013 και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 08.07.2013.


Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.)

Η Ε.Γ.Σ. της 6ης Απριλίου ενέκρινε τα κείμενα των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της ΟΠΑΠ και της Ιντραλότ, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ σε αυτό, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού.


Έκθεση στις κυπριακές τράπεζες

Έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου οι καταθέσεις των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD & ΟΠΑΠ SPORTS LTD έχουν απομειωθεί κατά 2,1 εκ. ευρώ, ποσό που συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι «άλλα λειτουργικά έξοδα» της ενοποιημένης κατάστασης συνολικού εισοδήματος. Σημειώνεται ότι τη συνεισφορά του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερη του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ και μικρότερη του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.