ΕΤΕ: Προσφορά για την αγορά αμερικανικών ADSs

MarketNews

ΕΤΕ: Προσφορά για την αγορά αμερικανικών ADSs

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ανακοινώνει σήμερα ότι έχει υποβάλλει πρόταση για την αγορά, έναντι μετρητών, έως και 22.500.000 από τις υφιστάμενες 25.000.000.

Αμερικανικές Μετοχές Αποθετηρίου (ADS CUSIP 633643507) (η κάθε μία το «ADS» και από κοινού, τα «ADSs»), κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία Προνομιούχο Μετοχή, Μη-Σωρευτικού Μερίσματος, Α Σειράς, ονομαστικής αξίας €0.30 ανά μετοχή (οι «Προνομιούχες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά (Offer to Purchase) με ημερομηνία 31 Μαΐου, 2013 (το «Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά») και τη συνοδευτική αυτού Επιστολή Διαβίβασης (Letter of Transmittal) (η «Επιστολή Διαβίβασης»), τα οποία, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους και συμπληρώσεις τους, αποτελούν την πρόταση (η «Πρόταση»).

Σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της Πρότασης, η Τράπεζα προσφέρει το ποσό των $12,5 ανά ADS, καθαρό στον πωλητή σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε άλλων επιβλητέων τελών και φόρων, για τα ADSs που έχουν προσφερθεί εγκύρως και η προσφορά τους δεν έχει ανακληθεί εγκύρως (το «Αντάλλαγμα της Πρότασης»).

Σκοπός τα Core Tier 1 capital και η κεφαλαιακή βάση

Ο σκοπός της Πρότασης είναι η δημιουργία κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) για την Τράπεζα και η ενίσχυση της ποιότητας της κεφαλαιακής της βάσης. Η Τράπεζα θα αγοράσει μέχρι 22.500.000 ADSs. Αν προσφερθούν εγκύρως περισσότερα από 22.500.000 και η προσφορά τους δεν ανακληθεί εγκύρως, τα ADSs που θα προσφερθούν θα αγοραστούν αναλογικά. Tην 30η Μαϊου 2013, υπήρχαν 25.000.000 υφιστάμενα ADSs. Όλες οι υφιστάμενες Προνομιούχες Μετοχές αντιπροσωπεύονται από ADSs. Η Πρόταση δεν τελεί υπό την προϋπόθεση ελάχιστου αριθμού ADSs που πρέπει να προσφερθεί ή της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η Πρόταση τελεί υπό τον όρο πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες περιγράφονται στο Έγγραφο Προσφοράς για Αγορά. Η Πρόταση και τα δικαιώματα ανάκλησης θα λήξουν στις 12:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ν. Υόρκης, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 (η οποία θεωρείται το τέλος της ημέρας της 28ης Ιουνίου 2013) , εκτός και αν η Τράπεζα παρατείνει την πρόταση (η εν λόγω ώρα και ημερομηνία, και οι αντίστοιχές τους σε περίπτωση τυχόν παράτασή τους, η «Προθεσμία Λήξης») και με την επιφύλαξη του απόλυτου δικαιώματος της Τράπεζας, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να τερματίσει ή να τροποποιήσει την Πρόταση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάτοχοι ADSs (οι «Κάτοχοι ADSs») μπορούν να ανακαλέσουν εγκύρως την προσφορά των ADSs σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την Προθεσμία Λήξης.

Οποιαδήποτε ADSs έχουν προσφερθεί εγκύρως και η προσφορά τους δεν έχει ανακληθεί εγκύρως πριν από την Προθεσμία Λήξης, δεν μπορούν να ανακληθούν εγκύρως, εκτός και αν η Τράπεζα παρατείνει την Προθεσμία Λήξης ή αν απαιτείται από το νόμο να επιτραπεί η εν λόγω ανάκληση. Ο Διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2013 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων της Τράπεζας να παρατείνει ή να τροποποιήσει την Πρόταση. Η Τράπεζα θα ακυρώσει τα ADSs που θα αγοράσει σύμφωνα με την Πρόταση και αφού λάβει τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, και τις Προνομιούχες Μετοχές που αντιπροσωπεύονται από τα ADSs.

Η Τράπεζα θα ανακοινώσει δημόσια, το αργότερο μέχρι τις 09:00 π.μ., ώρα Ν. Υόρκης, κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την Προθεσμία Λήξης, τα αποτελέσματα της Πρότασης, το συνολικό αριθμό των ADSs που προσφέρθηκαν στην Τράπεζα για αγορά, την ικανοποίηση ή την παραίτηση από τις προϋποθέσεις της Πρότασης καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της αναλογικής κατανομής εφόσον απαιτείται.