8+1 ερωταπαντήσεις από τη στιγμή που τα warrants μπήκαν στη ζωή μας...

MarketNews

8+1 ερωταπαντήσεις από τη στιγμή που τα warrants μπήκαν στη ζωή μας...   , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Nέες διευκρινήσεις προς... ναυτιλομένους – επενδυτές δίνουν οι αρμόδιες χρηματιστηρικές αρχές για το πως μπορεί κανείς να αξιοποιήσει, επενδύσει, τοποθετηθεί, πουλήσει ή αγοράσει warrants με τη μεταβλητότητα της μετοχής να ορίζεται ως ο νούμερο ένα παράγοντας για την απόδοση του προϊόντος.

Οι συναλλαγές στα warrant είναι σημαντικές, με αποκορύφωμα τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης που η μετοχή της ΕΤΕ και του warrant κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους έφτασαν να κάνουν σχεδόν το 50% του ημερήσιου τζίρου.

- Ποια είναι η παράμετρος που επιδρά περισσότερο στην μεταβολή της αποτίμησης ενός warrant

Η µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην αξία ενός warrant.

- Τι ακριβώς είναι η μεταβλητότητα ("volatility");

Μπορούµε να δούµε τη µεταβλητότητα της απόδοσης της µετοχής ιστορικά για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Έτσι για παράδειγµα, αν πούµε ότι η ετησιοποιηµένη µεταβλητότητα 90 ηµερών µιας µετοχής είναι 50%, αυτό σηµαίνει ότι η τυπική απόκλιση (standard deviation) των αποδόσεων της µετοχής τις προηγούµενες 90 ηµέρες (επί 360/90 για να τον ανάγουµε σε ετήσια βάση) θα ήταν 50%. Αν παίρναµε µια περίοδο 30 ηµερών θα είχαµε µια διαφορετική µεταβλητότητα, την ετησιοποιηµένη µεταβλητότητα 30 ηµερών (τυπική απόκλιση των αποδόσεων της µετοχής τις προηγούµενες 30 ηµέρες επί 360/30 για να τον ανάγουµε σε ετήσια βάση).

Σε κάθε περίπτωση αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να προβλέψουµε πώς θα είναι η µεταβλητότητα της µετοχής στο µέλλον. Έτσι η απόφαση για το ποια ιστορική μεταβλητότητα θα χρησιµοποιήσουµε (των 30, των 60, των 90, των 180 ηµερών κλπ) είναι υποκειµενική για τον κάθε επενδυτή. Αξίζει να σηµειώσει κανείς ότι η µεταβλητότητα µετά από περίοδο µεγάλων διακυµάνσεων επιστρέφει, σε βάθος χρόνου, σε χαµηλότερα επίπεδα αφού έχει συνήθως εκλείψει σταδιακά ο λόγος της αβεβαιότητας που προκάλεσε την υψηλή διακύµανση.

- Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει warrant;

Ο επενδυτής µπορεί να επιλέξει:

  • Να πουλήσει το warrant στην αγορά, αν νοµίζει ότι η µετοχή θα κινηθεί πτωτικά το επόµενο χρονικό διάστηµα και δεν επιθυµεί να το ασκήσει και να πάρει µετοχές.
  • Να κρατήσει το warrant και να το εξασκήσει σε µια από τις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες εξάσκησης αν θεωρήσει ότι η τιµή της µετοχής είναι αρκετά ψηλά σε σχέση µε την τιµή άσκησης.
  • Να το κρατήσει µέχρι το τέλος και να το ασκήσει στην τελευταία ηµεροµηνία άσκησης.

- Ποιές θα είναι οι χρεώσεις συναλλαγών των Warrants;

Οι χρεώσεις που προβλέπονται σχετικά µε την εκτέλεση συναλλαγών επί warrants είναι ίδιες µε τις χρεώσεις που εφαρµόζονται σε συναλλαγές επί µετοχών. Πιο συγκεκριµένα:
Ποσοστό 0,0125% επί της αξίας των ηµερησίων συναλλαγών του Μέλους Τίτλων Παραστατικών ∆ικαιωµάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών.
0,06 € ανά εντολή που αφορά Τίτλους Παραστατικών ∆ικαιωµάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών.
Οι χρεώσεις περιγράφονται αναλυτικά στην αναθεωρηµένη Απόφαση 24 του ∆.Σ. του Χ.Α. Χρηµατιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.3 21/28

- Τι είναι Άτακτη Άσκηση και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται;

Μέχρι να περάσουν 36 µήνες από την ηµεροµηνία εισαγωγής των warrants, το ΤΧΣ δεν δύναται να µεταβιβάζει τις µετοχές που κατέχει, οι οποίες καλύπτουν τα warrants. Μετά την πάροδο 36 µηνών από την έκδοση των νέων µετοχών, το Ταµείο (ΤΧΣ) δύναται να µεταβιβάσει (άτακτη άσκηση) τις υποκείµενες µετοχές που κατέχει, οι οποίες καλύπτουν τα warrants που έχουν εκδοθεί, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση µαζί µε τον αριθµό των µετοχών που επιθυµεί να µεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των warrants, µετά από προηγούµενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών:

1) να αποκτήσουν τις προς µεταβίβαση µετοχές σε τιµή ίση µε την κατώτερη από
την τιµή άσκησης του δικαιώµατος αγοράς κατά το 3ο έτος (που είναι εκ των προτέρων γνωστή) και
τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής των 50 ηµερών που προηγείται της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης.
2) να ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς για τις τυχόν λοιπές µετοχές που δικαιούνται να αποκτήσουν από την κατοχή του warrant.

Αυτό σηµαίνει ότι ουσιαστικά ο κάτοχος warrants προστατεύεται ως προς την τιµή εξάσκησης µε την οποία θα αποκτήσει µετοχές, αν επιθυµεί να εξασκήσει τα warrants.

- Τι προβλέπεται για τη αναλογία κοινών μετοχών ανά warrant μετά από την άτακτη άσκηση;

Φυσικά, εφόσον µεταβιβαστεί από το ΤΧΣ συγκεκριµένος αριθµός µετοχών µιας τράπεζας µε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρµογή του αριθµού κοινών µετοχών που θα αντιστοιχούν στο µέλλον σε κάθε warrant. δηλαδή, µετά την άτακτη άσκηση, εφόσον ένας αριθµός µετοχών είτε καταλήξει σε κάποιον επενδυτή είτε µεταβιβαστεί σε κατόχους warrants που εξάσκησαν μέρος των τίτλων τους, τότε για τα εναποµείναντα warrants θα Χρηµατιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.3 18/28 ισχύει νέα αναλογία η οποία και θα ανακοινωθεί.

Οι κάτοχοι αυτών των warrants θα µπορούν να λαµβάνουν µετοχές µε βάση αυτή τη νέα αναλογία στο µέλλον. Εάν, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία άτακτης άσκησης του δικαιώµατος, το Ταµείο δεν έχει µεταβιβάσει, στο σύνολο ή εν µέρει, τις υποκείµενες στα warrants µετοχές, δεν αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των κοινών µετοχών που αντιστοιχούν ανά warrant και το Ταµείο, εφόσον επιθυµεί να προβεί σε πώληση των µετοχών του, οφείλει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία.
Κατά την διάρκεια της ως άνω εξάµηνης περιόδου η άσκηση των δικαιωµάτων αγοράς αναστέλλεται, ωστόσο οι κάτοχοι των warrants δύναται να ασκήσουν τα δικαιώµατα αγοράς κατά την ημερομηνία άτακτης άσκησης, καθώς και κατά την εκπνοή της εξάµηνης περιόδου.

- Υπάρχουν όρια διακύμανσης στα warrants και πώς ορίζονται;

Κατά τις 3 πρώτες ηµέρες διαπραγµάτευσης από την εισαγωγή των warrants δεν υφίστανται όρια ηµερήσιας διακύµανσης. Ο κανόνας αυτός επιτρέπει την ελεύθερη διαµόρφωση της χρηµατιστηριακής τιµής µε βάση την προσφορά και την ζήτηση και εφαρµόζεται και στις µετοχές των νεο-εισηγµένων εταιριών.

Μετά τις 3 πρώτες ηµέρες διαπραγµάτευσης, ορίζονται όρια διακύµανσης, ο καθορισµός των οποίων λαµβάνει υπόψη ότι βασικό χαρακτηριστικό των warrants είναι ότι παρουσιάζουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα από τις υποκείµενες µετοχές των τραπεζών. Για το λόγο αυτό, τα όρια διακύµανσης είναι κλιµακούµενα και επεκτείνονται σταδιακά, προκειµένου να δοθεί χρόνος στην αγορά να κατανοήσει τις διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, Ειδικότερα:
Το µέγιστο όριο ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών είναι κλιµακούµενο. Το πρώτο όριο διακύµανσης της τιµής είναι +50% ή -50% επί της τιµής εκκίνησης (τιµής αναφοράς)

Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραµείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιµές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer Χρηµατιστήριο Αθηνών - Έκδοση 1.3 20/28 ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ηµερήσιας διακύµανσης επεκτείνεται στο +100% ή -100% αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, εάν εντολές αγοράς στο αναπροσαρµοσµένο ανώτατο όριο, παραµείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιµές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ηµερήσιας διακύµανσης επεκτείνεται στο +200%.
Στη συνέχεια, εφόσον εντολές αγοράς στο αναπροσαρµοσµένο ανώτατο όριο παραµείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιµές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ηµερήσιας διακύµανσης επεκτείνεται στο +400%.

Σηµειώνεται ότι το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα ηµερήσια όρια διακύµανσης τιµών, µε απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του Χ.Α. ή άλλου εντεταλµένου οργάνου του Χ.Α. ώστε να µπορεί άµεσα να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς.

- Πώς διαπραγματεύονται τα Warrants στη νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης;

Η διαπραγµάτευση στη νέα κατηγορία των warrants είναι συνεχής («Μέθοδος 1» - Αυτόµατη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών) και το ωράριο λειτουργίας στην κατηγορία αυτή είναι από 10:15 έως 17:20.
Εκτός από τη συνεχή διαπραγµάτευση, δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης προσυµφωνηµένων συναλλαγών, τα λεγόµενα «πακέτα». Ο επενδυτής ή ο χρηµατιστής επιλέγει την προσυµφωνηµένη συναλλαγή που ταιριάζει στην περίπτωσή του. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της νέας κατηγορίας διαπραγµάτευσης, µπορείτε να ανατρέξετε στην Απόφαση 22 του ∆.Σ. του Χ.Α., όπως πρόσφατα αναθεωρήθηκε και ισχύει.

- Θα υπάρχει Eιδικός Διαπραγματευτής;

Η ύπαρξη Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή (Ε.∆.) στην κατηγορία διαπραγµάτευσης των warrants δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση, όµως, που υπάρχει Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στην κατηγορία αυτή οι υποχρεώσεις του περιγράφονται αναλυτικά στην αναθεωρηµένη Απόφαση 2 του ∆.Σ. του Χ.Α.

 

ΧΣ